O PROJEKTU

Pohyb v srdci Slovácka - Plán mobility

Uherské Hradiště disponuje v současné době řadou strategických dokumentů (např. Generel dopravy, Generel cyklistické dopravy, Koncepce veřejné dopravy, Koncepce dopravy v centru města) a analytických dat získaných z výše uvedených dokumentů, průzkumu zdraví obyvatel, průzkumu dopravního chování. Právě tyto dokumenty a podklady je možné analyzovat a na jejich základě zpracovat Plán udržitelné městské mobility. Vytvořený dokument by měl respektovat Program rozvoje města Uherské Hradiště, který představuje vizi až do roku 2030. Současně v něm budou zohledněny záměry města ve všech vazbách s ohledem veřejný prostor, resp. udržitelný rozvoj.

Ve všech zmíněných dokumentech se vyskytuje pojem "mobilita", která je složená z různých druhů cest v různých denních časech a je nezbytné ji vnímat jako vzájemně propojený celek zakomponovaný do veřejného prostoru. V tomto smyslu je nezbytnou součástí každého Plánu i komunikace, jak s veřejností, tak i s velkými podniky a správci lokalit, které přitahují mnoho denních cest (průmyslové zóny, administrativní budovy, školy, nemocnice, aj.) a nalezení vhodných řešení pro udržitelné dojíždění do těchto míst. Pro zapojení můžete využít právě tyto webové stránky a zapojit se do tvorby návrhové části.


Vybraným zhotovitelem je UDIMO spol. s r. o.

Rozpočet projektu: 1 149 500 Kč vč. DPH z toho činí dotace ve výši 800 000 Kč ze SFŽP

Dotační titul: Národní program Životní prostředí – Prioritní program 5: Životní prostředí ve městech a obcích

Dobra realizace: 10/2018 – 12/2019

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar městského architekta
Oddělení rozvoje města
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Miroslava Gajdošová

T: 572 525 251
E: Miroslava.Gajdosova@mesto-uh_cz