Obecné informace od roku 2011

Základní pojmy, krizové stavy a úkoly orgánů města Uherské Hradiště.

Základní pojmy


Krizové řízení je:

souhrn řídících činností orgánů krizového řízení zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik a plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s přípravou na krizové situace a jejich řešením nebo ochranou kritické infrastruktury.
[§ 2 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon]

 

Krizovou situací je:

mimořádná událost, narušení kritické infrastruktury nebo jiné nebezpečí, při nichž je vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav nebo stav ohrožení státu.
[§ 2 písm. b) zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon]

 

Mimořádnou událostí je:

škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací.
[§ 2 písm. b) zákona č. 239/2000Sb., o integrovaném záchranném systému]

 

Ochranou obyvatelstva je:

plnění úkolů civilní ochrany, zejména varování, evakuace, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva a další opatření k zabezpečení ochrany jeho života, zdraví a majetku. [§ 2 písm. e) zákona č. 239/2000Sb., o integrovaném záchranném systému]


Krizové stavy

Stav nebezpečí:

pro území Zlínského kraje nebo jeho část vyhlašuje hejtman Zlínského kraje na nezbytně nutnou dobu (nejvýše 30 dnů), jsou-li ohroženy životy, zdraví, majetek, životní prostředí, pokud nedosahuje intenzita ohrožení značného rozsahu, a není možné odvrátit ohrožení běžnou činností správních úřadů, orgánů krajů a obcí, složek integrovaného záchranného systému nebo subjektů kritické infrastruktury [§ 3 zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon]

 

Nouzový stav:

může vyhlásit vláda na určitou dobu (nejdéle na dobu 30 dnů) a pro celé území státu nebo jeho část v případě živelních pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek a bezpečnost.
[čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky]

 

Stav ohrožení státu:

vyhlašuje parlament na návrh vlády pro celé území státu nebo jeho část (doba není stanovena), je-li bezprostředně ohrožena svrchovanost státu nebo územní celistvost státu anebo jeho demokratické základy.
[čl. 7 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky]