Oblast architektury

 • zastupuje město jako účastníka řízení v řízeních podle stavebního zákona pokud město není stavebníkem,
 • vydává souhlas s umístěním staveb na městském pozemku - podzemních a nadzemních inženýrských sítí (přípojek vody, kanalizace, plynu, elektřiny, apod.), a současně uděluje souhlas s těmito stavbami pro účely stavebního řízení (souhlas na situačním výkresu),
 • působí jako poradní orgán odboru stavebního úřadu a životního prostředí při stanovování podmínek a předpokladů architektonického řešení staveb,
 • vydává stanoviska k investičním záměrům města,
 • zpracovává a zajišťuje ideové architektonické studie a zabezpečuje jejich projednání s dotčenými odbory,
 • provádí architektonický dohled, předává podněty odboru stavebního úřadu a životního prostředí, dohlíží na dodržování čistoty, pořádku a vzhledu města,
 • organizuje architektonické soutěže k výběru kvalitního návrhu,
 • zajišťuje osvětu a propagaci architektury, organizuje udělování čestného ocenění města – Dům roku,
 • koordinuje jednotný vizuální styl města, design městského mobiliáře a informačních systémů,
 • vede agendu smluv mezi stavebníkem a městem jako vlastníkem dopravní infrastruktury – na zajištění chybějících parkovacích míst,
 • vytváří program regenerace městské památkové zóny,
 • zajišťuje agendu dotačních titulů zaměřených na obnovu kulturních památek místního významu a prvků drobné architektury, válečných hrobů a pietních míst, 
 • pořizuje stavebně historické průzkumy,
 • pořizuje, vede a aktualizuje pasport kulturních památek, památek místního významu a prvků drobné architektury,
 • pořizuje restaurátorské průzkumy a záměry a další projekty obnovy pro drobné kulturní památky, památky místního významu a prvky drobné architektury,
 • zajišťuje údržbu drobných kulturních památek, památek místního významu a prvků drobné architektury,
 • spolupracuje s dotčenými odbory, orgánem státní památkové péče a s národním památkovým ústavem,
 • vede agendu poskytování a vyúčtování dotací z Fondu obnovy historické architektury města,
 • spolupracuje s příslušnými odbory při organizování akcí a rozvojových programů v oblasti kulturního dědictví a cestovního ruchu v historickém prostředí,
 • spolupracuje se Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska (zájmové sdružení právnických osob) na jeho aktivitách a projektech,
 • podává podněty ke krajskému úřadu o možném porušení nařízení města k regulaci reklamy.