Oblast rozvoje města

 • pořizuje strategický plán rozvoje města a jeho pravidelné aktualizace, koordinuje jeho realizaci, zpracovává a vyhodnocuje akční plány,
 • navrhuje, zpracovává či pořizuje koncepční dokumenty a materiály k rozvoji města,
 • na základě architektonicko-urbanistických studií revitalizace, regenerace a konverze území a veřejných prostranství identifikuje a připravuje záměry a projekty územního rozvoje města, vyhledává a zajišťuje  externí zdroje na jejich realizaci,
 • identifikuje a monitoruje národní a evropské zdroje finančních podpor, provádí poradenskou činnost v oblasti dotací pro odbory městského úřadu a organizace města,
 • koordinuje dotační agendu města, spolupracuje s ostatními odbory a útvary úřadu při přípravě a realizaci záměrů a projektů spolufinancovatelných z externích zdrojů,
 • posuzuje návaznost projektů na strategii města, kraje, národní rozvojový plán, další strategie v daném oboru, návaznost na priority politiky EU,
 • zajišťuje podklady pro hodnocení ekonomické efektivnosti navrhovaných projektů, analýzy užitku a nákladů, komplexní rozpočty dotačních projektů apod.,
 • zajišťuje technickoekonomické (studie proveditelnosti) a sociodemografické studie apod.
 • k rozvojovým koncepcím a projektům města,
 • zajišťuje realizaci průzkumů a analýz pro potřeby rozvoje města, podpory rozvoje podnikaní
 • a sledování indikátorů udržitelného rozvoje a kvality života ve městě, 
 • monitoruje a analyzuje indikátory a ukazatele sociálního a ekonomického rozvoje města a jeho dlouhodobé udržitelnosti,
 • vede databázi dotačních projektů města,
 • zajišťuje marketing města v oblasti rozvoje, plánování a investičních příležitostí,
 • zajišťuje koordinaci a realizaci aktivit v rámci konceptu místní Agendy 21 (zapojování veřejnosti do plánování rozvoje města), 
 • zajišťuje pořízení investičních záměrů k novým rozvojovým projektům města,
 • koordinuje proces přípravy projektu od podání žádosti o podporu, zpracovává monitorovacích zpráv a žádostí o platbu po závěrečné vyhodnocení a udržitelnost dle podmínek poskytovatele dotace, vše ve spolupráci s dotčenými odbory, včetně terénních průzkumů,
 • účastní se kontrol a auditů u dotačních projektů a poskytuje podklady pro tyto účely,
 • realizuje neinvestiční projekty, které souvisí s rozvojem města,
 • jedná s případnými partnery projektu a připravuje smlouvy o partnerství,
 • koordinuje aktivity projektových týmů projektů jiných odborů a společností, kde je město partnerem,
 • v oblasti své činnosti spolupracuje s různými institucemi místního, regionálního i nadregionálního charakteru.