Oblast urbanizmu

 • zastupuje město jako účastníka řízení ve věcech správních řízení vedených podle zvláštních právních předpisů, které se dotýkají územního rozvoje města a jeho zájmů,
 • zajišťuje podklady pro územní plán města Uherské Hradiště, případně pro jeho změny,
 • zajišťuje podklady pro regulační plány města,
 • pořizuje územní studie,
 • zajišťuje architektonicko-urbanistické studie revitalizace, regenerace eventuálně konverze území i veřejných prostranství k rozvojovým koncepcím a záměrům města, zabezpečuje jejich projednávání s dotčenými odbory a komisemi i jejich schvalování,
 • spolupracuje s orgánem územního plánování a dotčenými odbory,
 • vyjadřuje se k záměrům v oblasti nakládání s majetkem města, spolupracuje s odborem správy majetku města,
 • koordinuje rekonstrukce a rozvoj systémů technické infrastruktury,
 • vede agendu smluv mezi stavebníkem a městem jako vlastníkem technické a dopravní infrastruktury - na zajištění chybějící technické a dopravní infrastruktury,
 • připravuje za město smlouvy o spoluúčasti na vybudování veřejné dopravní a technické infrastruktury k žádosti na vydání regulačního plánu,
 • organizuje urbanistické soutěže k výběru optimální koncepce řešení,
 • zajišťuje osvětu a prezentaci urbanistických koncepcí města,
 • zajišťuje činnosti na úseku rozhodování o názvech částí obce, ulic a veřejných prostranství kromě výroby a distribuce tabulek.