Obnova části městských hradeb

IMG_9072.JPG Úsek starobylých městských hradeb mezi ulicemi Hradební a Kollárova potřebuje opravu. V rámci přípravy projektu bylo zjištěno, že pod zdivem hradby se nachází kamenný základ provedený z přesně opracovaných pískovcových kvádrů a pod tímto základem jsou pozůstatky dřevěného roštu. Tento nález bude po opravách veřejnosti prezentován vytvořením zahloubení ze strany dvora Kollárovy ulice.

Obnova pozůstatků městského opevnění za Klubem kultury byla původně připravována jen v rozsahu opravy stávajícího hradebního zdiva, které dnes vystupuje nad terén. Pro potřeby stanovení přesné technologie opravy, odvlhčení a odvodnění hradebního zdiva byly po obou stranách stavby vykopány sondy. V hloubce 1,2 – 1,5 m pod terénem, v místě provedeného sondážního výkopu bylo překvapivě obnaženo hradební zdivo z přesných obrovských kamenných bloků ve čtyřech vrstvách, které pokračovalo až do hloubky cca 3,5m. To že vnější líc kamenného barokního opevnění měl tuto precizní podobu, se dosud vůbec nevědělo.

„Objev považujeme za zcela mimořádný, který si zasluhuje alespoň částečné obnažení nálezu a jeho trvalou prezentaci,“ uvedl městský architekt Aleš Holý.

Obnova této části městských hradeb začne v měsíci dubnu a potrvá až do poloviny měsíce října. Úpravy přijdou na 7,2 milionu korun, z toho 1,75 milionu korun pokryje příspěvek z ministerstva kultury.

Při stavebních úpravách bude odstraněna novodobá cihlová nadezdívka, která byla na barokních hradbách postavena zřejmě v době, kdy na místě současného Klubu kultury stával městský pivovar.  Dále dojde k úpravám dešťové kanalizace, veřejného osvětlení a zpevněných ploch.Zájemci o historii si po dokončení prací budou moci prohlédnout také pískovcové základy, které byly objeveny při sondáži.

"V místě bude vybudováno zabezpečené zahloubení, aby si lidé mohli prohlédnout původní pískovcové kvádrové zdivo, které je patrně z doby první fáze výstavby barokního opevnění do roku 1670. Stav tohoto zdiva je překvapivý " upřesnil architekt Holý.   

Z městských hradeb se naposledy opravovala Matyášova brána a to v roce 2010.

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz