Ochranné pásmo

4. Základní informace k životní situaci
  • K ochraně dálnice, silnice a místní komunikace I. nebo II. třídy a provozu na nich mimo souvisle zastavěné území obcí slouží silniční ochranná pásma.
  • Silničním ochranným pásmem se rozumí prostor mimo souvisle zastavěné území obce ohraničený svislými plochami, vedenými do výšky 50 m, a ve vzdálenosti 15 m od osy vozovky nebo od osy přilehlého jízdního pásu silnice II. třídy nebo III. třídy.
  • V silničních ochranných pásmech lze jen na základě povolení vydaného silničním správním úřadem a za podmínek v povolení uvedených provádět stavby, které podle zvláštních předpisů vyžadují povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu nebo provádět terénní úpravy, jimiž by se úroveň terénu snížila nebo zvýšila ve vztahu k niveletě vozovky.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Ten, v jehož zájmu nebo kvůli jehož činnosti má být povoleno provádění stavby či terénních úprav v ochranném pásmu.


6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 

Splnění všech požadovaných náležitostí uvedených v bodu č.10.


7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace 

Podáním žádosti k silničnímu správnímu úřadu – odboru stavebního úřadu a životního prostředí MěÚ Uh. Hradiště.


8. Na které instituci životní situaci řešit 

Městský úřad Uherské Hradiště – odbor dopravy.


9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí  Městského úřadu Uherské Hradiště, Protzkarova 33, Uherské Hradiště, kancelář č. 422, Ing. Josef Hanáček, telefonní číslo: 572525570, Ing. Dana Zapletalová, kancelář č. 417, tel.: 575 525 551.


10. Jaké doklady je nutné mít s sebou 
  • Projektovou dokumentaci (obsahující přehlednou situaci M 1:1000 event. 1:500 s vyznačením silnice a ochranného pásma silnice)
  • Výpis z obchodního event. živnostenského rejstříku žadatele a oprávněného zástupce
  • Vyjádření Ředitelství silnic Zlínského kraje, odd. majetkové správy Uh. Hradiště, Jarošov 514, 686 11 Uh. Hradiště

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 

Žádost je k dispozici na odboru stavebního úřadu a životního prostředí Městského úřadu Uherské Hradiště a nawebových stránkách města.


12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit  

Za vyřízení žádosti o povolení stavby v ochranném pásmu silnice se správní poplatek nevybírá.


13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Správní úřad rozhodne do 30 dnů od podání žádosti, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů od podání žádosti.


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 

16. Elektronická služba, kterou lze využívat 

Název funkční elektronické služby, která umožňuje řešení životní situace, je: epodatelna@mesto-uh_cz.


17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

18. Jaké jsou související předpisy 
  • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolání se podává ke správnímu úřadu, který rozhodnutí vydal, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.


20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Právnická osoba:

Fyzická osoba:


21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Tyto informace jsou uvedeny na žádosti o zvláštní užívání místních komunikací a lze je poskytnout také telefonicky.


24. Související životní situace a návody, jak je řešit 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Městský úřad Uherské Hradiště – odbor  stavebního úřadu a životního prostředí  


26. Kontaktní osoba 

 Ing. Josef Hanáček, tel. 572525570, e-mail: josef.hanacek@mesto-uh_cz


27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

3. 4. 2012


28. Popis byl naposledy aktualizován

09. 07. 2015


29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Žádosti, které nelze řešit v celém jejich rozsahu podle tohoto postupu, je vhodné konzultovat s úředníkem příslušného správního úřadu. Tímto postupem žadatel předejde možnému přerušení správního řízení v případě, že by žádost neměla všechny náležitosti a správní orgán by v souladu se správním řádem správní řízení přerušil a žadatele vyzval k doplnění.


Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení dopravního úřadu
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Josef Hanáček

T: 572 525 570
M: 725 762 776
E: Josef.Hanacek@mesto-uh_cz