Oddělení dopravního úřadu

Popis činnosti

a) Speciální stavební úřad pro stavby pro dopravu

 • u silnic II. a III. třídy, u místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací s územní působností pro všechny obce ORP
  • vydává stavební povolení a souhlasy s provedením stavby, povoluje užívání staveb, povoluje odstraňování staveb a nařizuje odstranění staveb nepovolených
  • provádí kontrolní prohlídky staveb,
  • provádí sankční řízení – přestupky a správní delikty v rámci své působnosti,
  • uchovává a archivuje dokumentace staveb v rámci ORP.

b) Silniční správní úřad

 • u silnic II. a III. třídy s územní působností pro všechny obce ORP, u místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací v aglomeraci Uherské Hradiště
  • provádí prevenci v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, provádí státní dozor a komplexní kontrolní činnost v rozsahu působnosti silničního správního úřadu,
  • zpracovává stanoviska a závazná stanoviska na úseku územního plánování a stavebního řádu,
  • stanovuje dopravní značení v souladu se zákonem o provozu na pozemních komunikacích,
  • metodicky vede silniční správní úřady obcí v rámci ORP,
  • vede řízení o zřízení věcného břemene na silnicích II. a III. třídy a místních komunikacích,
  • provádí sankční řízení – přestupky a správní delikty v rámci své působnosti.

c) Vydává parkovací průkazy označující vozidlo  ZTP a vede jejich evidenci

d) V rámci společné činnosti státní správy a samosprávy provádí:

 • správu místního poplatku za užívání veřejného prostranství a zastupuje město v řízeních o povolení zvláštního užívání