Oddělení informatiky

Popis činností:

 • zodpovídá za systémovou architekturu informačního systému úřadu a zajišťuje chod všech částí informačního a komunikačního systému města se zajištěním integračních vazeb mezi jednotlivými částmi,
 • administruje, spravuje a aktualizuje softwarové aplikace informačních systémů nainstalovaných na zařízeních úřadu, pokud není s dodavatelem softwarové aplikace dohodnuto jinak, a ve spolupráci s dodavateli zabezpečuje jejich chod,
 • na základě požadavků rozvíjí a zajišťuje správné funkce informačních systémů města včetně napojení agendových informačních systémů města na nové agendy a rozhraní vznikající v rámci elektronizace veřejné správy,
 • v rámci svých možností podporuje provoz agend v oblasti přenesené působnosti státní správy,
 • zpracovává data a podklady v rámci součinnosti s dalšími odbory,
 • zajišťuje bezpečnost, zálohování a archivaci dat uložených ve spravovaných informačních systémech,
 • realizuje bezpečnostní opatření u informačních a komunikačních systémů,
 • realizuje smluvní vztahy s dodavateli výpočetní, komunikační a reprografické techniky a programového vybavení,
 • zajišťuje a provozuje technologie určené pro uveřejňování informací na webových stránkách města a informačních kioscích,
 • na základě požadavku provádí technickou podporu a školení uživatelů v rámci informačních a komunikačních systémů města,
 • připravuje a realizuje projekty spojené s potřebami města v oblasti informačních a komunikačních technolgií,
 • zajišťuje provoz a rozvoj Metropolitní sítě v souladu se schválenou Strategií rozvoje a správy Metropolitní komunikační sítě Uherské Hradiště,
 • poskytuje součinnost při provozu a městského kamerového systému a dalších systémů provozovaných prostřednictvím Metropolitní sítě,
 • eviduje majetek v oblasti technického a programového vybavení v rámci informačních a komunikačních systémů města,
 • navrhuje evidovaný nefunkční a nepotřebný majetek k vyřazení příslušné inventarizační komisi,
 • zajišťuje technickou podporu při jednání zastupitelstva města a součinnost členům zastupitelstva města při řešení potíží s přidělenou výpočetní technikou,
 • zajišťuje provoz webových aplikací.

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor organizační správy a informatiky
Oddělení informatiky
Hradební 1198
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Ferdinand Mrkvan

T: 572 525 141
M: 606 910 500
E: Ferdinand.Mrkvan@mesto-uh_cz