Oddělení informatiky

Popis činností:

 • zodpovídá za systémovou architekturu informačního systému úřadu a zajišťuje chod všech částí informačního a komunikačního systému města se zajištěním integračních vazeb mezi jednotlivými částmi
 • administruje, spravuje a aktualizuje softwarové aplikace informačních systémů nainstalovaných na zařízeních úřadu a ve spolupráci s dodavateli zabezpečuje jejich chod
 • na základě požadavků rozvíjí a zajišťuje správné funkce informačních systémů města včetně napojení agendových informačních systémů města na nové agendy a rozhraní vznikající v rámci elektronizace veřejné správy
 • podporuje provoz agend v oblasti přenesené působnosti státní správy
 • zpracovává data a podklady v rámci součinnosti s dalšími odbory
 • zajišťuje bezpečnost, zálohování a archivaci dat uložených ve spravovaných informačních systémech
 • realizuje bezpečnostní opatření u informačních a komunikačních systémů
 • realizuje smluvní vztahy s dodavateli výpočetní, komunikační a reprografické techniky a programového vybavení
 • zajišťuje a provozuje technologie určené pro uveřejňování informací na webových stránkách města
 • na základě požadavku provádí technickou podporu a školení uživatelů v rámci informačních a komunikačních systémů města
 • připravuje a realizuje projekty spojené s potřebami města v oblasti informačních a komunikačních technolgií
 • zajišťuje provoz a rozvoj Metropolitní sítě
 • poskytuje součinnost při provozu a městského kamerového systému a dalších systémů provozovaných prostřednictvím Metropolitní sítě
 • eviduje majetek v oblasti technického a programového vybavení v rámci informačních a komunikačních systémů města
 • navrhuje evidovaný nefunkční a nepotřebný majetek k vyřazení příslušné inventarizační komisi
 • zajišťuje technickou podporu při jednání zastupitelstva města a součinnost členům zastupitelstva města při řešení potíží s přidělenou výpočetní technikou
 • zajišťuje provoz webových aplikací

Kontakty na odpovědnou osobu