Oddělení kultury a cestovního ruchu

Popis činnosti

 • připravuje rozpočet a spravuje provozní finanční prostředky v oblasti kultury a cestovního ruchu,
 • odborně a metodicky řídí a spolupodílí se na kontrole příspěvkových organizací zřízených městem v oblasti kultury,
 • kontroluje hospodaření s majetkem města spravovaným příspěvkovými organizacemi zřízenými městem v oblasti kultury,
 • vykonává metodickou činnost ve vztahu ke společnosti Park Rochus, o.p.s.,
 • podílí se na stanovování priorit velkých oprav a investic v oblasti kultury a cestovního ruchu na území města,
 • zajišťuje aktualizaci údajů v obchodním rejstříku u příspěvkových organizací zřízených městem v oblasti kultury,
 • podílí se na zpracování návrhů obecně závazných vyhlášek z oblasti kultury a cestovního ruchu,
 • zabezpečuje jejich příslušnou administrativu, včetně řízení o žádostech o výjimky,
 • odborně a metodicky řídí Městské informační centrum a Informační centrum pro mládež,
 • spolupracuje se subjekty v oblasti cestovního ruchu jako např. Region Slovácko apod.,
 • zajišťuje zápisy do kroniky města,
 • zajišťuje přípravu a realizaci jarmarků,
 • zabezpečuje, připravuje a organizuje účast města a jeho zástupců na veletrzích a jiných akcích z oblasti cestovního ruchu a prezentace města,
 • zpracovává, eviduje a zajišťuje vydávání propagačních materiálů, předmětů a tiskovin pro účely prezentace města,
 • podílí se na zajištění upomínkových předmětů a věcných darů města,
 • zpracovává prezentační články o městě pro publikace, časopisy apod.,
 • podílí se, připravuje nebo komplexně organizačně zajišťuje kulturní a společenské akce a aktivity zaměřené na oblast prezentace města, vzpomínkové a pietní akty apod., které organizuje a pořádá buď samostatně, nebo ve spolupráci s ostatními subjekty pracujícími v oblasti kultury nebo v oblasti cestovního ruchu,
 • spolupodílí se na organizačním zajištění akcí, organizovaných v rámci udílení různých cen a ocenění města, akcí organizovaných městem pro zaměstnance města, tělovýchovných a sportovních akcí apod.,
 • organizačně a metodicky zabezpečuje jednání Komise kulturní, cestovního ruchu a prezentace města Rady města Uherské Hradiště a Komise pro Cenu Vladimíra Boučka,
 • zabezpečuje veškerou agendu související s Fondem kultury a cestovního ruchu,
 • spolupracuje s příslušnými odbory při organizování akcí a rozvojových programů v oblasti kulturního dědictví a cestovního ruchu v historickém prostředí,
 • žádá o povolení zvláštního užívání místních komunikací z důvodu pořádání akcí města – zejména kulturních apod.

Kultura