Oddělení organizační

Popis činností: 

 • komplexně zajišťuje činnosti související se zasedáním zastupitelstva města a schůzí rady města včetně vedení seznamů členů orgánů města,
 • připravuje podklady pro výplatu odměn neuvolněným členům zastupitelstva města a nečlenům zastupitelstva města (výbory zastupitelstva města a komise rady města),
 • plní funkci kontaktního místa pro vyřizování podnětů, dotazů, připomínek a námětů členů orgánů města,
 • vede evidenci úkolů zastupitelstva města a rady města a zpracovává materiály ke kontrole plnění usnesení,
 • zpracovává předpisy související s činností orgánů města,
 • plní veškeré činnosti související s výkonem funkce místostarostů a tajemníka,
 • organizuje, připravuje a zajišťuje průběh porad členů vedení, vyhotovuje a eviduje případné zápisy z porad,
 • zajišťuje agendu pracovních cest členů zastupitelstva města a tajemníka,
 • organizačně zajišťuje porady starostů správního obvodu ORP,
 • eviduje členství města ve sdruženích, nadacích a jiných právnických osobách a zajišťuje související činnosti,
 • zajišťuje vyhotovení vizitek členů zastupitelstva města, tajemníka a zaměstnanců města, aktualizaci a tisk „informačních štítků – karet“ s obsazením kanceláří a jmenovek na stůl vystavení služebních průkazů zaměstnanců města,
 • vede evidenci interních předpisů úřadu a zajišťuje jejich zveřejnění na portálu úředníka
 • vede evidenci kontrol nadřízenými orgány,
 • vykonává povinnosti podpůrného orgánu ve vztahu k Centrálnímu registru oznámení dle zákona o střetu zájmů,
 • eviduje razítka používaná na úřadě a zajišťuje jejich obnovu a pořízení,
 • provádí rezervaci zasedací místnosti rady města,
 • organizačně zabezpečuje sčítání lidu, domů a bytů.

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor organizační správy a informatiky
Oddělení organizační
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Jana Kozelková

T: 572 525 118
M: 720 402 032
E: Jana.Kozelkova@mesto-uh_cz