Oddělení plánování sociálních služeb

Popis činnosti

 • spolupracuje při tvorbě koncepce sociální a rodinné politiky města,
 • plní úkoly z oblasti prorodinné a protidrogové politiky města, problematiky rizikového chování a trestné činnosti, národnostních menšin, etnik a multikulturalismu,
 • vede agendu Fondu sociální pomoci a prevence,
 • zajišťuje informovanost občanů města o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb, včetně aktualizace katalogu sociálních služeb,
 • pomáhá při zprostředkování sociálních služeb pro občany obce,
 • vede agendu na úseku péče o seniory a zdravotně postižené občany (Signál v tísni),
 • kontroluje a metodicky řídí příspěvkové organizace města v rámci působnosti odboru,
 • vykonává povinnosti opatrovníka občanů s omezenou svéprávností, kterým bylo rozhodnutím soudu ustanoveno město Uherské Hradiště,
 • realizuje šetření prováděná na vyžádání soudu a podává zprávy o péči jiných ustanovených opatrovníků občanů s omezenou svéprávností,
 • rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce důchodu,
 • vykonává povinnosti zvláštního příjemce důchodu občanům, u kterých bylo zvláštním příjemcem ustanoveno správním rozhodnutím město Uherské Hradiště,
 • prověřuje možnosti poskytnutí sociální služby občanům propouštěným ze zdravotnického zařízení lůžkové péče, případně vydává souhlas s poskytováním sociální služby v zařízení,
 • eviduje a vydává tiskopisy receptů a žádanek dle zákona o návykových látkách,
 • rozhoduje o stanovení úhrady za stravu a péči u dětí umístěných v domovech na základě rozsudku soudu,
 • provádí komplexní posouzení sociální situace osob a sociální práci v nejširším rozsahu, včetně poskytování základního a odborného poradenství ve vztahu ke všem cílovým skupinám; ve spolupráci s OSPOD i u rodin s dětmi, za tímto účelem vede spisovou dokumentaci včetně Standardizovaného záznamu sociální práce v OK systému,
 • vykonává depistáž v terénu a prevenci sociálně patologických jevů,
 • při projednávání návrhu opatření obecné povahy dle zákona o pomoci v hmotné nouzi se vyjadřuje k možnému zvýšenému výskytu sociálně nežádoucích jevů v oblasti své působnosti,
 • zajišťuje administraci vyjádření pro úřad práce - podklady pro žadatele o dávky hmotné nouze, kteří využívají ubytovací zařízení,
 • úzce spolupracuje s pracovníky úřadu práce v souladu s Metodikou integrace sociální práce a poskytování dávek pomoci v hmotné nouzi,
 • vykonává činnost sociálního kurátora dospělých,
 • plní úkoly napomáhající výkonu práv příslušníků romské komunity a integraci příslušníků romské komunity do společnosti,
 • vykonává aktivity související s prováděním koordinace sociálního zabezpečení v rámci EU,
 • provádí šetření různých aspektů životních situací klientů na dožádání jiných institucí,
 • provádí organizační a administrativní práce pro odbor, evidenci písemností a archivaci,
 • odpovídá za inventarizaci majetku odboru,
 • provádí úkony podle občanského zákoníku spočívající v doporučení k uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení, který byl zřízen ze státních prostředků nebo přispěl-li stát na jeho zřízení, a v předchozím souhlasu s výpovědí z nájmu tohoto bytu,
 • realizuje proces plánování rozvoje sociálních služeb metodou komunitního plánování.