Oddělení právní

Kontakt

 • podrobné kontakty

Vedoucí oddělení

 • Mgr. Magda Tichá

Popis činnosti 

 • poskytuje právní poradenství členům zastupitelstva města k výkonu jejich funkce člena zastupitelstva města a zaměstnancům města zařazeným do odborů a do městské policie,
  v nichž není zařazen zaměstnanec s právním vzděláním, a to k plnění jejich pracovních úkolů,
 • zastupuje město v řízení před soudy a před orgány veřejné správy, není-li kompetence dána dle organizačního řádu jinému odboru,
 • vyřizuje písemné žádosti o informace v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím a plní další povinnosti s tím spojené,
 • eviduje stížnosti a petice a zajišťuje jejich vyřizování dle příslušných předpisů,
 • připravuje a administrativně zajišťuje rozhodnutí o námitce systémové podjatosti úřadu
  a rozhodnutí tajemníka úřadu o námitce podjatosti vedoucího odboru,
 • zpracovává návrhy právních předpisů města a vede jejich evidenci,
 • podílí se na přípravě smluv uzavíraných městem a vyjadřuje se k návrhům předložených smluv města, přičemž vychází z podkladů předložených příslušnými odbory, podle vnitřního předpisu kontroluje návrhy smluv města,
 • zajišťuje formální úkony města ve vztahu k příspěvkovým organizacím a dalším právnickým osobám s účastí města,
 • projednává přestupky, pokud nejsou k jejich projednání podle tohoto organizačního řádu příslušné jiné odbory,
 • vykládá v případě sporu o kompetence mezi jednotlivými odbory úřadu organizační řád,
 • v rozsahu dle vnitřního předpisu provádí kontrolu návrhů usnesení pro radu a zastupitelstvo města, pokud není v tomto organizačním řádu stanoveno jinak,
 • řeší otázky práva shromažďovacího na území města,
 • zajišťuje vymáhání pohledávek pro město a jeho příspěvkové organizace, mimo těch, které jsou zajišťovány správci majetku města (např. bytový fond a část nebytového fondu),
 • provádí protestaci směnek a šeků,
 • organizačně zabezpečuje volby.