Oddělení přestupkových řízení

Popis činností

 • projednává přestupky dle zákona o provozu na pozemních komunikacích, dle zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, dle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích,
 • projednává přestupky v oblasti silniční dopravy spočívající v porušení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014,  
 • projednává přestupky dle zákona o pozemních komunikacích v souvislosti s kontrolním vážením vozidel,
 • spolupracuje s okresním státním zastupitelstvím v případě zjištění trestných činů,
 • projednává přestupky podle zákona o některých přestupcích (proti pořádku ve státní správě vyskytující se na více úsecích státní správy, na úseku všeobecné vnitřní správy, proti pořádku ve státní správě a proti pořádku v územní samosprávě, proti veřejnému pořádku, přestupky křivého vysvětlení, proti občanskému soužití, proti majetku),
 • projednává přestupky dle zvláštních zákonů (na úseku občanských průkazů, cestovních dokladů, zbraní a střeliva, ochrany zvířat proti týrání, na úseku matrik, jména a příjmení, přestupky podle zákona o obcích, přestupky na úseku vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje zdrojů a lázeňských míst)
 • projednává přestupky dle příslušných ustanovení zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek,
 • zpracovává podklady k posouzení spolehlivosti žadatele o zbrojní průkaz, zbrojní licenci,
 • zpracovává zprávy a podklady pro potřeby státních orgánů,
 • spolupracuje s právním odborem při vymáhání pohledávek vyplývajících z uložených správních trestů a nákladů řízení,
 • vede evidenci přestupků.