Oddělení přípravy a realizace staveb

Popis činnosti 

a) investiční akce města:

 • spolupracuje při definici potřeb realizace investiční akce a způsobu provedení,
 • spolupracuje při zadání a realizaci prověřovacích studií, podkladu pro další fáze projektového řízení.

b) projektová dokumentace pro legislativní povolení stavby:

 • zajišťuje vypracování všech stupňů projektové dokumentace,
 • spolupracuje s odborem správy majetku města při zajištění majetkoprávních vztahů,
 • zabezpečuje vydání umístění a povolení stavby,
 • zajišťuje zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby, včetně rozpočtu stavby a výkazu výměr, a provedení kontroly uplatnění prováděcích předpisů k zákonu o veřejných zakázkách.

c) výběr zhotovitele

 • definuje a zpracovává předmět veřejné zakázky, spolupracuje na zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele stavebních prací, dodávek nebo služeb v souladu s interním předpisem upravujícím zadávání veřejných zakázek malého rozsahu nebo zákonem o veřejných zakázkách a dále aktivně spolupracuje na všech fázích procesu zadávacího řízení.

d) výkon stavebního dozoru:

 • zabezpečuje u schválených akcí města výkon stavebního dozoru od protokolárního předání staveniště zhotoviteli až po úspěšné předání a převzetí stavby od zhotovitele,
 • zajišťuje kolaudační souhlas příp. povolení stavby do užívání,
 • spolupracuje se správcem příp. uživatelem při uvedení stavby do provozu.

e) dotační projekty

 • spolupracuje s navrhovatelem projektu při přípravě podkladů pro žádost o dotace ze státního rozpočtu a EU,
 • podílí se na zabezpečení průběžné kontroly oprávněnosti účelového čerpání a na závěrečném vyhodnocení akce.

f) ostatní činnosti:

 • zajišťuje ekonomické vyhodnocení dokončených akcí včetně předání jednotlivým správcům,
 • zajišťuje reklamace vad stavby v záruční době díla,
 • spolupracuje při tvorbě plánu investičních akcí města.