Oddělení propagace a vnějších vztahů

Popis činností

 • navrhuje, zpracovává či pořizuje koncepční materiály a dokumenty z oblasti vnějších vztahů města,
 • připravuje rozpočet a spravuje provozní finanční prostředky v oblasti propagace a vnějších vztahů,
 • koordinuje a zajišťuje spolupráci v oblasti vnějších vztahů města, zejména s partnerskými městy, zajišťuje v této oblasti veškerou agendu včetně uzavírání příslušných smluv,
 • koordinuje, organizačně a programově zajišťuje pobyt oficiálních zahraničních hostů města, ve spolupráci se zahraničními partnery koordinuje a organizačně zajišťuje zahraniční pobyt oficiálních delegací města vyslaných v rámci aktivit vnějších vztahů města do zahraničí,
 • podílí se na zajištění spolupráce jiných subjektů na území města - školy, školky, spolky apod., se subjekty z jiných, zejména partnerských měst, zprostředkovává jejich vzájemné kontakty apod.,
 • pro potřeby vedení města zajišťuje tlumočnický servis a zahraniční korespondenci,
 • koordinuje a organizačně zajišťuje přijetí významných hostů a osobností čí různých delegací, které probíhají zejména v obřadní síni města,
 • koordinuje a organizačně zajišťuje další obřady - zejména obřady při různých významných výročích či jubileích, výročí sňatků apod.,
 • zajišťuje blahopřání občanům města při významných životních jubileích,
 • zajišťuje agendu související s novými občánky města (organizaci vítání a přípravu podkladů pro vyplacení finančního daru),
 • koordinuje prohlídky obřadní síně,
 • zabezpečuje agendu související s udělením Ceny města, čestného občanství a vyznamenání,
 • zpracovává, eviduje a zajišťuje vydávání upomínkových předmětů a věcných darů města,
 • zajišťuje veškerou agendu související s přijetím záštit u akcí pořádaných jinými subjekty, včetně postoupení příslušné agendy žádostí o finanční dotaci města na tyto akce,
 • komplexně organizačně zajišťuje akce, které pořádá buď samostatně, nebo ve spolupráci s různými subjekty – jedná se zejména o akce zaměřené na oblast prezentace města, akce organizované v rámci udílení různých cen a ocenění města, akce pro seniory, vánoční večírek města, další akce pro zaměstnance města apod.,
 • zabezpečuje veškerou agendu související s žádostmi o souhlas s použitím historického znaku města podanými fyzickými nebo právnickými osobami a agendu související s užíváním znaku a vlajky města,
 • zabezpečuje agendu související s žádostmi o souhlas s použitím značky jiným subjektem a uděluje souhlas k užití značky,
 • zabezpečuje agendu místních rozhlasů na území města.