Oddělení rozpočtů a financování

Popis činnosti 

a) rozpočet města

 • metodicky řídí, organizuje a sestavuje rozpočet města, sestavuje podrobný rozpočet ve spolupráci s odbory – zajišťuje finanční hospodaření města, sleduje a hodnotí plnění schváleného rozpočtu města, předkládá rozbory finančního hospodaření s návrhy na změny rozpočtu,
 • spravuje finanční prostředky u peněžních ústavů, zajišťuje bezhotovostní platební styk a předkládá výsledky hospodaření města úvěrujícím organizacím,
 • kontroluje účetní doklady po stránce dodržování rozpočtové skladby,
 • zpracovává rozpočet sociálního fondu.

b) daně a poplatky 

 • zodpovídá za zpracování veškerých daňových přiznání města, u DPH metodicky zajišťuje a následně ověřuje správnou identifikaci příjmů i výdajů a stanovuje režim daně při uzavírání smluvních vztahů či nakládání s majetkem města,
 • provádí správu místních poplatků mimo poplatku ze psů a poplatku za zábor veřejného prostranství,
 • povoluje provozování hracích přístrojů, loterií a tombol, spravuje agendu správních poplatků v souladu se zákonem o loteriích a jiných podobných hrách.
   

c) finanční činnosti 

 • zajišťuje pojištění majetku a odpovědnosti města včetně spolupráce s pojišťovnou při likvidaci pojistných událostí,
 • zajišťuje činnost spojenou s poskytováním půjček z prostředků města a navrhuje dohody o splátkách,
 • vede evidenci žádostí o dotace, sleduje čerpání poskytnutých dotací a zodpovídá za jejich řádné vypořádání, zajišťuje agendu veřejné podpory.

 

d) ostatní činnosti 

 • spolupracuje při zpracování návrhů opatření týkajících se výkonu funkce zakladatele nebo zřizovatele právnických osob založených nebo zřízených městem,
 • zpracovává hodnocení finančního hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem a smluvně pověřených správců majetku města,
 • spolupracuje se správci cenných papírů a provádí přípravu majetkového a finančního zaúčtování, spolupracuje při přehodnocování ratingu města a spolupracuje s daňovým poradcem města.