Oddělení školství a sportu

Popis činností

 • připravuje rozpočet a spravuje provozní finanční prostředky v oblasti školství a sportu,
 • odborně a metodicky řídí a spolupodílí se na kontrole příspěvkových organizací zřízených městem v oblasti školství a sportu v oblasti samostatné působnosti města,
 • kontroluje hospodaření s majetkem města spravovaným příspěvkovými organizacemi zřízenými městem v oblasti školství a sportu,
 • podílí se na stanovování priorit velkých oprav a investic v oblasti školství a v oblasti sportu na území města,
 • zpracovává návrhy obecně závazných vyhlášek z oblasti školství,
 • spolupodílí se na tvorbě podmínek pro plnění základního vzdělávání a předškolního vzdělávání ve městě,
 • organizačně a metodicky zajišťuje konkurzní řízení na funkce ředitelů škol a školských zařízení v oblasti samostatné působnosti města,
 • vede personální a mzdovou agendu ředitelů škol a školských zařízení v oblasti samostatné působnosti města,
 • zajišťuje aktualizaci údajů v rejstříku škol a školských zařízení a v obchodním u příspěvkových organizací zřízených městem v oblasti školství a sportu,
 • zajišťuje odbornou a metodickou pomoc v oblasti působnosti školských rad na školách zřízených městem, spolupracuje s předsedy školských rad,
 • spolupracuje s Českou školní inspekcí, v případě potřeby se podílí na odstraňování nedostatků zjištěných Českou školní inspekcí,
 • koordinuje vyhlašování termínů zápisů do základních škol a zápisů o přijetí k předškolnímu vzdělávání na území města,
 • vyřizuje výjimky z počtu dětí a žáků ve třídách u škol zřízených městem,
 • spolupracuje s krajským úřadem,
 • v souladu s platnou legislativou zpracovává a projednává návrhy rozpočtů finančních prostředků státního rozpočtu, které jsou poskytovány školám a školským zařízením zřizovaným obcemi ve správním obvodu ORP,
 • shromažďuje, zpracovává a kontroluje mzdové a statistické výkazy z dokumentace a školní matriky škol a školských zařízení zřizovaných obcemi ve správním obvodu ORP,
 • organizačně zajišťuje porady a pracovní setkání ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných obcemi ve správním obvodu ORP,
 • archivuje mzdové a evidenční listy za bývalé zaměstnance Školského úřadu, včetně vydávání potřebných potvrzení,
 • spolupracuje se sportovními a tělovýchovnými jednotami, kluby, oddíly a sdruženími na území města,
 • spolupodílí se a připravuje tělovýchovné a sportovní akce, které pořádá buď samostatně, nebo ve spolupráci s ostatními sportovními subjekty,
 • spolupodílí se na organizaci ocenění o nejlepší sportovce a sportovní kolektivy města,
 • na organizaci slavnostního ocenění pedagogických pracovníků a dobrovolných pracovníků s dětmi a mládeží na území města, ocenění nejlepších žáků,
 • organizačně a metodicky zabezpečuje jednání Komise pro vzdělávání Rady města Uherské Hradiště a Komise sportovní Rady města Uherské Hradiště,
 • zabezpečuje veškerou agendu související s Fondem mládeže a vzdělávání a Fondem sportu,
 • žádá o povolení zvláštního užívání místních komunikací z důvodu pořádání akcí města – zejména sportovních apod.

Školství

Sport