Oddělení sociálně právní ochrany dětí

Sociálně-právní ochrana je poskytována nezletilým dětem do 18 let věku, které nenabyly plné svéprávnosti.

Cílovou skupinou osob, které se dále sociálně-právní ochrana poskytuje jsou zejména:

 • rodiče nezletilých dětí,
 • prarodiče nezletilých dětí,
 • jiné osoby odpovědné za výchovu dětí,
 • osoba, která je pěstounem,
 • osoba, která je poručníkem,
 • fyzické osoby, které jsou v evidenci osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu,
 • osoby, které mají zájem stát se pěstounem nebo osvojitelem.

Předním hlediskem sociálně-právní ochrany dětí je zájem a blaho dítěte, ochrana rodičovství a rodiny a vzájemné právo rodičů a dětí na rodičovskou výchovu a péči.

Poskytováním sociálně-právní ochrany jsou myšlena opatření, která jsou činěna v zájmu dětí za účelem:

 • ochrany příznivého vývoje a řádné výchovy dítěte,
 • ochrany oprávněných zájmů dítěte,
 • působení směřujícímu k obnovení narušených funkcí rodiny,
 • zabezpečení náhradního rodinného prostředí.

Potřebných opatření či ochrany se dostává stejně všem dětem z celého správního obvodu, tedy dětem, které mají ve svém správním obvodu města Uherské Hradiště trvalý pobyt i těm, které se zde zdržují fakticky a místo jejich trvalého pobytu je v jiném správním obvodu.

Správní obvod města Uherské Hradiště je vymezen těmito obcemi: 

Babice, Bílovice, Boršice, Boršice u Blatnice, Břestek, Březolupy, Buchlovice, Částkov, Hluk, Hostějov, Huštěnovice, Jalubí, Jankovice, Kněžpole, Kostelany nad Moravou, Košíky, Kudlovice, Kunovice, Medlovice, Mistřice, Modrá, Nedachlebice, Nedakonice, Ořechov, Ostrožská Lhota, Ostrožská Nová Ves, Osvětimany, Podolí, Polešovice, Popovice, Salaš, Staré Hutě, Staré Město, Stříbrnice, Stupava, Sušice, Svárov, Topolná, Traplice, Tučapy, Tupesy, Uherské Hradiště, Uherský Ostroh, Újezdec, Vážany, Velehrad, Zlámanec, Zlechov.

Popis činností

zajišťuje výkon sociálně-právní ochrany dětí v souladu se zákonem o sociálně-právní ochraně dětí, občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy,

 • provádí depistáž v terénu, sociální šetření, primární prevenci sociálně patologických jevů,
 • vyhodnocuje situaci dítěte a zpracovává individuální plán ochrany dítěte,
 • pořádá případové konference pro řešení situace ohrožených dětí,
 • využívá možností alternativního řešení sporů,
 • poskytuje sociálně-právní poradenství rodičům, dětem a těhotným ženám při řešení rodinných, osobních a sociálních problémů v aktuálních a krizových situacích,
 • zprostředkovává odborné poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené,
 • rozhoduje o výchovných opatřeních a o uložení povinnosti využít pomoc odborného poradenství,
 • sleduje vývoj dětí, které byly umístěny mimo rodinu, vytváří vhodné podmínky pro jejich návrat do původní rodiny,
 • činí nezbytná opatření k zajištění péče o dítě, které se ocitlo bez náležité péče nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohroženy nebo narušeny,
 • podává návrhy či podněty soudu ve věcech péče o nezletilé děti, účastní se soudních jednání v pozici kolizního opatrovníka, poskytuje součinnost soudu při výkonu rozhodnutí o výchově,
 • navštěvuje nezletilé děti a sleduje dodržování jejich práv v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc, v zařízeních pro výkon ústavní výchovy, v domovech pro osoby se zdravotním postižením, ve věznicích pro výkon vazby a výkon trestu,
 • oznamuje orgánům činným v trestním řízení, že byl na dítěti spáchán trestný čin,
 • zajišťuje návrat dětí nacházejících se v cizině bez doprovodu zpět na území ČR,
 • účastní se trestního a přestupkového řízení proti mladistvým, analyzuje situaci v oblasti sociálně-patologických jevů, podílí se na organizování a realizaci preventivních opatření,
 • poskytuje poradenství žadatelům o náhradní rodinnou péči, zprostředkovává osvojení, pěstounskou péči, pěstounskou péči na přechodnou dobu,
 • uzavírá dohody o výkonu pěstounské péče, dohlíží na jejich realizaci, zajišťuje dohled nad výkonem pěstounské péče,
 • spolupracuje se státními orgány a institucemi, s PČR, soudy, státním zastupitelstvím, vězeňskou službou, obcemi, zdravotnickými a školskými zařízeními, nestátními neziskovými organizacemi, občanskými sdruženími, charitativními a jinými organizacemi, komisí pro sociálně-právní ochranu dětí, pracovní skupinou komunitního plánování sociálních služeb pro děti, mládež a rodiny s dětmi, oddělením plánování sociálních služeb,
 • na vyžádání podává zprávy o poměrech dítěte v rozsahu stanoveném zákonem,
 • vede spisovou dokumentaci a rejstříky dětí v souladu se zákonem o sociálně-právní ochraně dětí,
 • zabezpečuje pohotovostní služby na úseku sociálně-právní ochrany dětí,
 • průběžně analyzuje a aktualizuje standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí a vyhodnocuje další opatření ke zvýšení úrovně poskytování sociálně-právní ochrany dětí,
 • vyjadřuje se k problematice zvýšeného výskytu nepříznivých vlivů působících na děti pro účely projednání návrhu opatření obecné povahy dle zákona o pomoci v hmotné nouzi,
 • pojednává přestupky uvedené v zákoně o sociálně-právní ochraně dětí.