Oddělení správy bytů a budov

Popis činnosti

 • zajišťuje kompletní agendu nájmu bytů, včetně vymáhání pohledávek a vyklízení městských bytů,
 • zajišťuje prodej bytů z majetku města,
 • zajišťuje agendu nájmu prostor sloužících, případně nesloužících k podnikání, 
 • připravuje podklady pro jednání komise pro bydlení, komise pro nakládání s majetkem města, rady města a zastupitelstva města,
 • připravuje podklady pro inventarizaci,
 • spolupracuje se správci bytového a nebytového fondu,
 • spravuje ekonomickou agendu k nájemním smlouvám, vystavuje faktury za odbor dle smluv nebo předpisů v informačním systému Radnice VERA,
 • spravuje vybrané kulturní památky: kaple sv. Rocha, kostel Nanebevzetí Panny Marie, zvonice v Mařaticích, kaple sv. Anny v Míkovicích, zvonice ve Véskách, kaple sv. Šebestiána,
 • spolupracuje při zajišťování provozu a údržby služebních vozidel,
 • zajišťuje správu majetku města (movitého i nemovitého), který slouží pro vnitřní činnost úřadu, včetně pořízení a oprav movitého majetku (mimo IT techniky),
 • zajišťuje provoz budov a prostor užívaných úřadem a dalšími orgány města a související služby včetně úklidu,
 • zajišťuje provoz rekreačního zařízení města,
 • ve spolupráci s příslušnými odbory technicky zabezpečuje volby, popř. sčítání lidu, domů, bytů,
 • zajišťuje zimní i letní údržbu chodníků náležejících k budovám úřadu,
 • zabezpečuje přípravu a provoz obřadní síně a příslušenství k slavnostním obřadům, na základě požadavků ÚKS, KŠS, DSA,
 • spravuje navigační systém a klíčový režim ve všech budovách městského úřadu,
 • zajišťuje koordinaci a metodické řízení informačního systému FaMa + (facility management) včetně digitalizace objektů,
 • sleduje legislativu týkající se údržby, oprav a revizí objektů a předává informace jednotlivým správcům,
 • zajišťuje správu a provoz veřejného WC na ulici Hradební,
 • v rámci stavebně-správních řízení vydává souhlas se změnami staveb ve vlastnictví města, jež jsou odboru svěřeny.