Oddělení správy komunikací, zeleně a ostatního majetku

Popis činnosti

 • řeší úkoly energetického managementu v působnosti oddělení (veřejné osvětlení, parkovací zařízení, světelná signalizační zařízení, atd.),
 • spolupracuje při přípravě přehledů z agendy energetického managementu pro potřeby orgánů města,
 • spolupracuje při spravování, údržbě a rozšíření modulu energetického managementu v rámci informačního systému FaMa+,
 • spolupracuje při sběru podkladů pro nákup energií (elektřiny) v oblasti své,
 • Masarykovo náměstí 19 T +420 572 525 111 IČ 00291471 Č.Ú. 19–1543078319/0800 13/29 686 01 Uherské Hradiště E epodatelna@mesto-uh_cz DIČ CZ00291471 DS ef2b3c5 www.mesto-uh.cz
 • vyjadřuje se v rámci samosprávy k projektovým dokumentacím v oblasti své působnosti,
 • zabezpečuje správu a údržbu pozemních komunikací, jejich součástí a příslušenství, veřejných prostranství a zpevněných ploch, autobusových zastávek, veřejného osvětlení, světelného signalizačního zařízení, smart prvků v rámci veřejného prostoru, zábradlí a obdobných bezpečnostních prvků na průjezdních úsecích silnic, parkovacích systémů, dětských hřišť, městského mobiliáře, městských kašen, čerpacích stanic srážkových vod a veřejných studní v majetku města Uherské Hradiště,
 • s výjimkou podávání žádostí podle stavebního zákona a mimo povolení zvláštního užívání zastupuje město v řízeních dle zákona o pozemních komunikacích,
 • vede pasporty místních komunikací, veřejného osvětlení, světelného signalizačního zařízení, veřejné zeleně, městského mobiliáře, dětských hřišť, případně dalšího majetku města ve správě oddělení,
 • provádí veškeré úkony vlastníka pozemní komunikace při odstraňování silničních vozidel a vraků v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o pozemních komunikacích a v této problematice spolupracuje s ostatními odbory úřadu,
 • za úřad provádí úkony spojené s řešením opuštěných vozidel v souladu se zákonem o odpadech,
 • zajišťuje funkci cyklokoordinátora,
 • zabezpečuje údržbu veřejné zeleně, zodpovídá za její stav a vede přehled pozemků vhodných k náhradní výsadbě,
 • spravuje majetek města v oblasti vodního hospodářství (vodovody, kanalizace, studny), vodní toky a nádrže,
 • zajišťuje údržbu, rozvoj a evidenci vodohospodářského majetku,
 • vyjadřuje se k zvláštnímu užívání veřejných prostranství a zvláštnímu užívání komunikací v rámci samosprávy,
 • eviduje zvláštní užívání veřejného prostranství a zvláštní užívání komunikací v pasportu,
 • zajišťuje předání, převzetí pozemků a staveb, kontrolu provádění prací v rámci zvláštního užívání veřejného prostranství a zvláštního užívání komunikací v majetku a správě města vč. záručních oprav,
 • spolupracuje se silničním správním úřadem při řešení přestupků a záručních oprav spojených se zvláštním užíváním komunikací,
 • vydává parkovací karty v souladu s příslušnými předpisy města,
 • zabezpečuje činnosti a stanoviska v rámci samosprávy v záležitostech veřejné dopravy,
 • spolupracuje s ÚMA při přípravě koncepčních materiálů týkajících se činností a majetku v oblasti své působnosti,
 • spolupracuje s kompetentními odbory při zajišťování vánoční výzdoby,
 • v oblasti své působnosti sleduje nové trendy využívání digitální, informační a komunikační technologie pro zvýšení kvality života ve městě (Smart City) a navrhuje jejich uplatnění,
 • spolupracuje s OIN při přípravě a realizaci investičních akcí města v oblasti správy komunikací, zeleně a ostatního majetku ve správě oddělení,
 • spolupracuje při zajišťování protipovodňových opatření, zpracování a aktualizaci povodňového plánu města,
 • řeší problematiku odpadového hospodářství města v souladu s platnými právními předpisy,
 • zajišťuje zpracování technicko-ekonomické informace týkající a řeší osvětu separovaného sběru, dotřídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území města,
 • spolupracuje se společnostmi zajišťujícími svoz odpadů ve městě,
 • prostřednictvím oprávněné osoby zajišťuje shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města,
 • řeší údržbu městských hřbitovů a zodpovídá za jejich stav,
 • pečuje o památné a válečné hroby a pietní místa v majetku města, zajišťuje jejich opravy a údržbu,
 • zabezpečuje údržbu areálu lesoparku,
 • zajišťuje správu městských lesů, kontroluje výkon nájmu městského lesa a provádí roční vyhodnocení jeho činnosti,
 • zastupuje město při jednáních týkajících se městských lesů,
 • zajišťuje provoz stavebního dvora města,
 • řeší problematiku toulavých zvířat na území města,
 • zabezpečuje provádění ochranné deratizace na veřejných plochách a kanalizacích ve správě města,
 • řeší problematiku holubů na veřejných plochách a budovách v majetku města,
 • Masarykovo náměstí 19 T +420 572 525 111 IČ 00291471 Č.Ú. 19–1543078319/0800 14/29 686 01 Uherské Hradiště E epodatelna@mesto-uh_cz DIČ CZ00291471 DS ef2b3c5 www.mesto-uh.cz
 • zajišťuje výkon a kontrolu veřejné služby, veřejně prospěšných prací (dále jen „VPP“) a obecně prospěšných prací (dále jen „OPP“), spolupracuje s příspěvkovými organizacemi, spolky, sdruženími atd. při úklidu a údržbě veřejného prostranství,
 • vede kompletní agendu k veřejné službě, OPP a VPP (uzavření smlouvy s úřadem práce, výběr uchazečů, proškolení osob v oblasti BOZP a pracovního/organizačního řádu městského úřadu, zajišťování pracovní náplně dle potřeb městského úřadu, vedení denních výkazů pracovní činnosti, přidělování ochranných pracovních pomůcek pro veřejnou službu, OPP a VPP),
 • provádí kontroly věcné a cenové správnosti splátkových listů a faktur, v oblasti své působnosti,
 • spolupracuje s EKO při sestavování rozpočtu města, sleduje a kontroluje plnění rozpočtu v oblasti své působnosti,
 • spolupracuje s ÚKS při medializaci a propagaci v oblasti působení oddělení,
 • vyřizuje stížnosti, oznámení a podněty v okruhu své působnosti,
 • organizačně a metodicky zabezpečuje jednání Komise pro dopravu a Komise životního prostředí Rady města Uherské Hradiště,
 • zabezpečuje veškerou agendu související s Fondem životního prostředí.