Oddělení správy komunikací, zeleně a ostatního majetku

Popis činnosti

 • koordinuje, řeší a spravuje agendu energetického managementu (vč. modulu energetického managementu v rámci IS FaMa+) pro potřeby města a příspěvkových organizací,
 • připravuje přehledy z agendy energetického managementu pro potřeby vedení města,
 • spolupracuje při spravování, údržbě a rozšíření modulu energetického managementu v rámci informačního systému FaMa+,
 • zajišťuje přípravu a realizaci školení v oblasti energetického managementu,
 • spolupracuje při zajištění servisu externím správcům v oblasti energetického managementu,
 • zajišťuje sběr podkladů pro nákup energií (plynu a elektřiny) pro město a příspěvkové organizace,
 • vyjadřuje se v rámci samosprávy k projektovým dokumentacím v oblasti své působnosti,
 • zabezpečuje správu a údržbu pozemních komunikací, jejich součástí a příslušenství, veřejných prostranství a zpevněných ploch, autobusových zastávek, veřejného osvětlení, světelného signalizačního zařízení, parkovacích systémů, dětských hřišť, městského mobiliáře, městských kašen, čerpacích stanic a veřejných studní v majetku města Uherské Hradiště,
 • s výjimkou podávání žádostí podle stavebního zákona a mimo povolení zvláštního užívání zastupuje město v řízeních dle zákona o pozemních komunikacích,
 • vede pasporty místních komunikací, veřejného osvětlení, světelného signalizačního zařízení, veřejné zeleně, městského mobiliáře, dětských hřišť,
 • spolupracuje se silničním správním úřadem při odstraňování vraků vozidel z místních komunikací,
 • zajišťuje funkci cyklokoordinátora,
 • zabezpečuje údržbu veřejné zeleně, zodpovídá za její stav a vede přehled pozemků vhodných k náhradní výsadbě,
 • spravuje majetek města v oblasti vodního hospodářství (vodovody, kanalizace, studny), vodní toky a nádrže,
 • zajišťuje údržbu, rozvoj a evidenci vodohospodářského majetku,
 • vyjadřuje se k záborům veřejných prostranství a zvláštnímu užívání komunikací v rámci samosprávy,
 • eviduje zábory veřejného prostranství a zvláštní užívání komunikací v pasportu,
 • zajišťuje předání, převzetí, kontrolu provádění, záruční opravy spojené se zábory veřejného prostranství a zvláštním užíváním komunikací v majetku a správě města,
 • spolupracuje se silničním správním úřadem při řešení přestupků spojených se zvláštním užíváním komunikací,
 • vydává parkovací karty v souladu s příslušnými předpisy města,
 • zabezpečuje činnosti a stanoviska v rámci samosprávy v záležitostech veřejné dopravy,
 • spolupracuje s ÚMA při přípravě koncepčních materiálů týkajících se činností a majetku v oblasti své působnosti,
 • spolupracuje s kompetentními odbory při zajišťování vánoční výzdoby,
 • v oblasti své působnosti sleduje nové trendy využívání digitální, informační a komunikační technologie pro zvýšení kvality života ve městě (Smart City) a navrhuje jejich uplatnění,
 • spolupracuje s OIN při přípravě a realizaci investičních akcí města v oblasti správy komunikací, zeleně a ostatního majetku ve správě oddělení
 • spolupracuje při zajišťování protipovodňových opatření, zpracování a aktualizaci povodňového plánu města,
 • vede evidenci druhů a množství vzniklých odpadů, řeší jejich využití nebo zneškodnění v souladu s platnými právními předpisy,
 • zpracovává technicko-ekonomické informace týkající se separovaného sběru, dotřídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů ve správním území města,
 • spolupracuje se společnostmi zajišťujícími svoz odpadů ve městě,
 • prostřednictvím oprávněné osoby zajišťuje shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města,
 • řeší údržbu městských hřbitovů a zodpovídá za jeho stav,
 • pečuje o válečné hroby a pietní místa v majetku města, zajišťuje jejich opravy a údržbu,
 • zabezpečuje údržbu areálu lesoparku,
 • provádí správu městských lesů, kontroluje výkon nájmu městského lesa a provádí roční vyhodnocení jeho činnosti,
 • zastupuje město při jednáních týkajících se městských lesů,
 • zajišťuje provoz stavebního dvora města,
 • umisťuje toulavá zvířata do útulků,
 • zabezpečuje provádění ochranné deratizace na veřejných plochách a kanalizacích ve správě města,
 • zajišťuje výkon a kontrolu veřejné služby a veřejně prospěšných prací (dále jen „VPP“),
 • vede kompletní agendu k veřejné službě a veřejně prospěšných prací (uzavření smlouvy s úřadem práce, výběr uchazečů, proškolení osob v oblasti BOZP a pracovního/organizačního řádu městského úřadu, zajišťování pracovní náplně dle potřeb městského úřadu, vedení denních výkazů pracovní činnosti, přidělování ochranných pracovních pomůcek pro VPP),
 • řeší problematiku holubů na území města,
 • provádí kontroly věcné a cenové správnosti splátkových listů a faktur, v oblasti své působnosti,
 • spolupracuje s EKO při sestavování rozpočtu města, sleduje a kontroluje plnění rozpočtu v oblasti své působnosti,
 • vyřizuje stížnosti, oznámení a podněty v okruhu své působnosti.