Oddělení správy pozemků

Popis činnosti

 • vede evidenci žadatelů o převod, zřízení věcných břemen, pronájmy, výpůjčky nemovitého majetku, jedná s žadateli, zpracovává a předkládá žádosti k projednání v příslušných orgánech města, následně připravuje a uzavírá jednotlivé smlouvy,
 • eviduje ostatní nemovitý majetek města (pozemky) včetně zemědělské půdy, vede agendu restauračních zahrádek, dohlíží nad uzavíráním příslušných nájemních smluv a jejich aktualizaci,
 • připravuje materiály pro jednání komise pro nakládání s majetkem města, účastní se jejich jednání, řeší úkoly plynoucí z jednání komise, spolupracuje s místními komisemi a jednotlivými odbory úřadu, následně zpracovává materiály pro schůzi rady města a zasedání zastupitelstva města (návrhy usnesení),
 • zveřejňuje na internetových stránkách města aktuální záměry (včetně odkazu v mapovém systému GIS),
 • spolupracuje s katastrálním úřadem, katastrální pracoviště Uherské Hradiště, Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Státním pozemkovým úřadem, Povodím Moravy s.p., Ředitelstvím silnic a dálnic, Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, Zlínským krajem,
 • zajišťuje technické podklady pro příslušné smlouvy, jedná s geometry, geodety a soudními znalci a se správci inženýrských sítí,
 • zajišťuje výkon agendy spojené s vyřizováním duplicitních zápisů do katastru nemovitostí,
 • provádí kontroly věcné a cenové správnosti splátkových listů a faktur,
 • sleduje a kontroluje plnění rozpočtu odboru v položkách oddělení,
 • zajišťuje podklady pro účetní evidenci majetku (reálné ocenění), zajišťuje aktualizaci interního oceňovacího podkladu odboru (hodnotová mapa), každoročně se podílí na inventarizaci nemovitého majetku města,
 • vydává souhlas s umístěním nadzemních staveb (sjezdů, chodníků, zpevněných ploch mimo odstavná stání) a přístaveb u stávajících staveb (např. lodžie, zateplení budov) na pozemcích ve vlastnictví města před uzavřením příslušné smlouvy (např. o výpůjčce, nájemní nebo kupní),
 • zastupuje město při podávání žádostí o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků podle stavebních předpisů.