Oddělení správy pozemků

Popis činnosti

 • přijímá žádosti týkajících se nakládání s nemovitým majetkem města (žádosti o převod, pacht, zřízení věcných břemen, pronájmy, výpůjčky, směny, nabytí), jedná s žadateli, zpracovává a předkládá žádosti k projednání v příslušných orgánech města, následně připravuje a uzavírá jednotlivé smlouvy,
 • vede agendu venkovního posezení a restauračních zahrádek, dohlíží nad uzavíráním příslušných nájemních smluv a jejich aktualizaci,
 • provádí kontroly věcné a cenové správnosti splátkových listů a faktur, v oblasti své působnosti,
 • připravuje materiály pro jednání komise pro nakládání s majetkem města, účastní se jejich jednání, řeší úkoly plynoucí z jednání komise, spolupracuje s místními komisemi a jednotlivými odbory úřadu, následně zpracovává materiály pro schůzi rady města a zasedání zastupitelstva města (návrhy usnesení),
 • zveřejňuje na internetových stránkách města aktuální záměry města související s nakládáním s nemovitým majetkem města
 • spolupracuje s katastrálním úřadem, katastrální pracoviště Uherské Hradiště, Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Státním pozemkovým úřadem, Povodím Moravy s.p., Ředitelstvím silnic a dálnic, Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, Zlínským krajem,
 • zajišťuje technické podklady pro příslušné smlouvy, jedná s geodety a soudními znalci a se správci inženýrských sítí,
 • zajišťuje výkon agendy spojené s vyřizováním duplicitních zápisů do katastru nemovitostí,
 • sleduje a kontroluje plnění rozpočtu odboru v položkách oddělení,
 • zajišťuje podklady pro účetní evidenci majetku (reálné ocenění), každoročně se podílí na inventarizaci nemovitého majetku města,
 • za předpokladu souhlasných stanovisek zástupců dotčených odborů úřadu vydává souhlas s realizací nadzemních staveb (sjezdů, přístupových a okapových chodníků, přesahů střech, zpevněných ploch mimo odstavná a parkovací stání) a přístaveb u stávajících staveb (např. lodžie, balkony, opěrné zídky, zateplení budov) na pozemcích ve vlastnictví města před uzavřením příslušné smlouvy (např. o výpůjčce, nájemní nebo kupní) a současně uděluje souhlas s těmito stavbami pro účely stavebního řízení (souhlas na situačním výkresu, který bude udělen na dobu max. 3 let ode dne podpisu na situačním výkresu),
 • za předpokladu souhlasných stanovisek zástupců dotčených odborů úřadu vydává souhlas s umístěním venkovního posezení před provozovnou na pozemcích ve vlastnictví města před uzavřením příslušné nájemní smlouvy a současně uděluje souhlas s posezením podléhajícím povolení stavebního úřadu, např. zvýšené podium (souhlas na situačním výkresu, který bude udělen na dobu max. 3 let ode dne podpisu na situačním výkresu),
 • vydává souhlas s krátkodobým pronájmem pozemků ve vlastnictví města (na dobu max. 29 dnů) a následně uzavírá nájemní smlouvy,
 • vydává souhlas s krátkodobou výpůjčkou pozemků ve vlastnictví města (na dobu max. 29 dnů) a následně uzavírá smlouvy o výpůjčce,
 • zastupuje město při podávání žádostí o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků podle stavebních předpisů.