Oddělení účetnictví a evidence majetku

Popis činností 

a) účetnictví 

 • vede účetnictví dle jednotné osnovy v souladu s rozpočtovou skladbou a dalšími příslušnými pokyny a předpisy,
 • zajišťuje hotovostní platební a zúčtovací styk úřadu,
 • zajišťuje inventarizaci a kontrolu vyúčtování majetku a jiných materiálních zásob, cenin a hotovosti pro úřad, všechny příspěvkové organizace zřízené městem a organizační složky,
 • vede evidenci finančních pohledávek a závazků města,
 • zpracovává roční účetní závěrky,
 • provádí archivaci účetních dokladů a vede příslušné archivní knihy odboru,
 • metodicky řídí organizační složky v oblasti účetnictví,
 • eviduje a vydává pokutové bloky,
 • ve stanovených termínech předkládá státním orgánům výsledky hospodaření města,
 • provádí majetkové a finanční zaúčtování cenných papírů města,
 • spolupracuje s nadřízeným orgánem a auditorem při kontrole účetnictví.

b) ostatní činnosti 

 • zajišťuje činnost pokladny včetně její kontroly,
 • zodpovídá za řádné vyúčtování dotací,
 • eviduje movitý a nemovitý majetek města v plném rozsahu,
 • metodicky vede příspěvkové organizace zřízené městem v oblasti majetku,
 • spolupracuje při sestavování daňového přiznání, auditu a ratingu města,
 • provádí kontroly