Oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče

Popis činnosti 

a) Úřad územního plánování

 • územní působnost pro všechny obce ORP včetně Uherského Hradiště
  • pořizuje územně plánovací dokumentaci a její změny pro obce správního obvodu ORP,
  • pořizuje územně analytické podklady pro obvod ORP, poskytuje územně plánovací informace v rámci své působnosti,
  • je dotčeným orgánem v územním řízení z hlediska uplatňování záměrů územního plánování v obcích ORP mimo obcí v působnosti obecného stavebního úřadu.

b) Obecný stavební úřad

 • územní působnost pro obce Babice, Huštěnovice, Sušice, Jankovice, Košíky, Traplice, Kudlovice a Uherské Hradiště
  • provádí výkon státní správy na úseku územního rozhodování a stavebního řádu v rozsahu stavebního zákona,
  • provádí kontrolní prohlídky staveb a státní dozory a kontroly staveb podle zákona o státní kontrole pro úřady práce dle zákona o pomoci v hmotné nouzi,
  • provádí sankční řízení – přestupky podle přestupkového zákona a správní delikty,
  • provádí záznamy staveb do ISUI (informační systém územní identifikace),
  • kompletuje a archivuje dokumentace staveb pro stavby v Uherském Hradišti a v obcích s územní působností,
  • přiděluje čísla popisná budovám v aglomeraci Uherské Hradiště,
  • provádí výkon působnosti vyvlastňovacího úřadu,
  • zajišťuje výkon činností na základě uzavřených veřejnoprávních smluv v oblasti své působnosti,
  • zpracovává a vydává koordinovaná závazná stanoviska.

c) Památková péče

 • územní působnost pro všechny obce ORP
  • vykonává státní správu na úseku památkové péče,
  • provádí památkový dohled,
  • pořizuje, vede a udržuje pasport památkových objektů a vede agendu válečných hrobů.