Oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí

Popis činnosti  

a) Vodoprávní úřad

 • územní působnost pro všechny obce ORP
  • je speciálním stavebním úřadem pro vodní díla,
  • povoluje odběr, jiné nakládání s podzemními a povrchovými vodami a vypouštění odpadních vod, vydává vodoprávní souhlasy a uděluje vodoprávní vyjádření,
  • provádí vodoprávní dozor a vede vodoprávní evidenci,
  • vykonává veřejnou správu a dozor na úseku vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu,
  • spolupodílí se na přípravě protipovodňových opatření pro všechny obce ORP,
  • vede sankční řízení – přestupky a správní delikty v rámci své působnosti,
  • uplatňuje stanoviska k územním plánům a regulačním plánům, s výjimkou města Uherské Hradiště.

b) Na úseku životního prostředí

 • Ochrana přírody a krajiny:
  • vykonává státní správu na úseku ochrany přírody a krajiny,
  • povoluje kácení dřevin, posuzuje a povoluje zásahy do významných krajinných prvků,
  • vydává osvědčení o odchovu ptáků v lidské péči,
  • projednává přestupky a jiné správní delikty na úseku ochrany přírody a krajiny.
 • Ochrana zemědělského půdního fondu, ochrana zvířat proti týrání, rostlinolékařská péče:
  • uděluje souhlas k odnětí ze zemědělského půdního fondu a provádí kontrolní činnost na úseku ochrany zemědělského půdního fondu,
  • projednává přestupky a jiné správní delikty na úseku ochrany zemědělského půdního fondu,
  • na úseku ochrany zvířat proti týrání a na úseku rostlinolékařské péče,
  • rozhoduje o zvláštních opatřeních na úseku ochrany zvířat proti týrání,
  • přijímá oznámení o výskytu nebo podezření z výskytu škodlivých organismů na úseku rostlinolékařské péči.
 • Lesní hospodářství:
  • vykonává státní správu na úseku lesního hospodářství,
  • vydává licence pro výkon funkce odborného lesního hospodáře a pověřuje právnické nebo fyzické osoby výkonem této funkce v lesích drobných vlastníků, jmenuje lesní stráž,
  • projednává přestupky a jiné správní delikty na úseku lesního zákona.
 • Myslivost a rybářství:
  • vykonává státní správu na úseku myslivosti a rybářství včetně dozoru nad dodržováním ustanovení zákona o myslivosti a zákona o rybářství,
  • organizuje a provádí odborné zkoušky pro rybářské stráže a jmenuje myslivecké a rybářské hospodáře a myslivecké stráže,
  • vydává lovecké a rybářské lístky,
  • projednává přestupky a jiné správní delikty na úseku myslivosti a rybářství.
 • Ochrana ovzduší:
  • vykonává státní správu na úseku ochrany ovzduší dle zákona o ochraně ovzduší,
  • projednává přestupky fyzických a správní delikty právnických osob v rámci své kompetence.
 • Odpadové hospodářství:
  • zajišťuje výkon státní správy na úseku odpadového hospodářství dle zákona o odpadech a příslušných právních předpisů,
  • řeší správní delikty na základě ustanovení zákona o odpadech.