Odhalené prastaré hradby v Uherském Hradišti jsou stavbou roku

IMG_0461.JPG Obnova původního opevnění města v Kollárově ulici si vysloužila titul Stavba roku 2018. Současně udělované čestné ocenění města Dům roku 2018 připadlo výjimečně dvěma stavebním počinům - Základní umělecké škole na Mariánském náměstí, která vloni prošla komplexní rekonstrukcí a Areálu Autospol díky revitalizaci průmyslového areálu v Sadech. O udělení čestných ocenění rozhodlo dne 21. října zastupitelstvo města.

Dům roku / Stavba roku je čestným oceněním kvality architektonického nebo stavebního díla, které splňuje podmínky definované ve schválených Pravidlech pro udělování čestného ocenění města Uherské Hradiště Dům roku. Čestné ocenění města Dům nebo Stavba roku je jedním z nejstarších a nejdéle udělovaných ocenění města v jeho novodobé historii. Město Uherské Hradiště tento titul uděluje od roku 1992. Pokud má stavba jiný charakter než „dům“ lze ji do hodnocení zahrnout jako STAVBA ROKU. Taková stavba je nejen mimořádným stavebním dílem, ale je pro město výjimečných stavebním počinem. V loňském roce nebylo (za rok 2017) čestné ocenění uděleno. Naposledy získal ocenění STAVBA ROKU (za rok 2016) soubor staveb Konverze vojenského cvičiště s muzeem v přírodě Rochus.

"Za rok 2018 skutečně bylo z čeho vybírat, protože to byl rok na stavební aktivity velmi bohatý. Navíc u většiny stavebních akcí bylo investorem město. Myslím, že všechny oceněné stavby jsou velkým přínosem, jak z historického, tak funkčního hlediska," vyslovil se starosta města Stanislav Blaha. 

Obnova části městských hradeb:

Původním záměrem u této akce byla prostá obnova kamenné hradby a odstranění nepůvodní cihelné nadezdívky. Při otevření sond v roce 2016 pro ověření únosnosti bylo zjištěno, že hradba je uložena na dřevěných kůlech a roštech a na nich jsou čtyři řady masivních opracovaných pravidelných kvádrů. Protože pravidelnost v opracování použitých kamenů na opevnění je v lokalitě unikátní, rozhodl se investor provést v rámci obnovy další stavební úpravy, které umožní prezentaci nálezu široké veřejnosti. Ze strany ulice Kollárovy bylo provedeno zahloubení téměř k patě hradby s přístupovým schodištěm a rampou, svahy byly osázeny. Muselo být samozřejmě provedeno odvodnění včetně přečerpávání srážkové vody. Hradba samotná byla očištěna, dožilé kameny byly vyměněny a byla provedena opatření proti další degradaci.

Obnova je velmi atypickým stavebním počinem, který spočívá v originální prezentaci dosud netušené podoby barokního hradebního systému. Objev mohutných perfektně opracovaných a přesných, v zemi ukrytých kamenných kvádrů, byl zásadní a přeurčil finančně náročnější způsob obnovy a prezentace.

Výsledkem je doslova ze země vykopaná část hradeb. U nich snížený terén evokuje přítomnost bývalého vodního příkopu. Město tím získalo nový veřejný prostor, na kterém je prezentována historie města.

Obnova této části městských hradeb začala v dubnu 2018 a trvala až do listopadu. Úpravy přišly na 7,9 milionu korun, z toho 1,75 milionu korun pokryje příspěvek z ministerstva kultury.

Budova ZUŠ:

Neorenesanční budova z roku 1890 sloužila v minulosti jako nájemní dům, v roce 1945 zde našla své sídlo hudební škola a od roku 1961 slouží i pro ostatní obory uměleckého školství. Budova prodělala komplexní obnovu v roce 2018, slavnostního znovuotevření se ZUŠka dočkala 16. září 2018. 

Při celkové rekonstrukci došlo k výměně dožilých konstrukcí, byla změněna dispozice objektu a zachovány historické fragmenty. Velký důraz byl kladen na akustická opatření, protože po rekonstrukci slouží objekt pro hudební a taneční obor Základní umělecké školy.

Dodavatel odvedl náročnou a kvalitní práci, která spočívala v sanaci suterénních prostor, statickém zajištění, přístavbě, nové střeše a v dispozičních úpravách včetně akustických opatření a v úpravách nádvoří. To vše se odehrávalo na mimořádně omezeném staveništi pod přísným dohledem památkářů i archeologů. Dům čp. 125 na Mariánském náměstí, který využívá Základní umělecké škola, byl vystavěn v roce 1890 na místě staršího barokního domu s vjezdovou bránou. Jedná se o novorenesanční stavbu z období historizmu konce 19. století dotvářející prostor historického náměstí. Vlastníkem historické budovy, ve které umělecká škola sídlí, je město Uherské Hradiště, zřizovatelem umělecké školy je Zlínský kraj.

IMG_6889.JPG

Autospol Uherské Hradiště:

Jednalo se o konverzi opuštěného průmyslového areálu. Vznikl nový funkční průmyslově obchodní areál, který zahrnuje centrální halu s autosalony, autoservisy, myčku, karosárnu i lakovnu, polyfunkční objekt s hotelem, nové inženýrské sítě, technické a skladové zázemí a trafostanici, manipulační a parkovací plochy i sadové úpravy.

Objekt je vybaven moderními úspornými a ekologickými technologiemi vytápění, fotovoltaickou elektrárnou, solárními panely pro ohřev TUV a galerií vsakovacích boxů na retenci srážkových vod z rozsáhlých střech i zpevněných ploch.

Na místě zchátralých staveb vznikla kvalitní soudobá architektura, funkční specifická občanská vybavenost nabízející ty nejkomplexnější služby pro motoristy.

 Na ocenění za rok 2018 byly nominovány tyto domy a stavby: 

- Obnova městských hradeb v Kollárově ulici

- Areál AUTOSPOL – revitalizace průmyslového areálu v Sadech

- Uherskohradišťská nemocnice, II. etapa

- Rekonstrukce Základní umělecké školy na Mariánském náměstí

- Rekonstrukce MŠ a ZŠ na Šafaříkově ulici

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar městského architekta
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing.; arch. Aleš Holý

T: 572 525 240
M: 606 422 501
E: Ales.Holy@mesto-uh_cz