Odklad povinné školní docházky

4. Základní informace k životní situaci
  1. Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.
  2. Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky.
  3. Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku odložit začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok.
  4. Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky podle odstavce 1 nebo 3, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Jednat v této věci mají oprávnění zákonní zástupci dítěte.  


6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 

O odklad žádají zákonní zástupci u ředitele základní školy.  


7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Zákonný zástupce musí s dítětem navštívit školské poradenské zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Na základě těchto doporučení podá zákonný zástupce písemnou žádost o odklad povinné školní docházky dítěte řediteli základní školy.


8. Na které instituci životní situaci řešit

Základní škola, dětský lékař, školské poradenské zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně-pedagogické centrum).   


9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 

S ředitelem základní školy, ve které je dítě zapsáno k plnění povinné školní docházky. 


10. Jaké doklady je nutné mít s sebou 
  • Žádost o odklad.
  • Odborné posouzení dětského lékaře a školského poradenského zařízení.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 

Potřebné formuláře jsou zákonnému zástupci vydány ředitelem základní školy. 


12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit 

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.  


13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Neprodleně – dle správního řádu do 30 dnů. 


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 

16. Elektronická služba, kterou lze využívat 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • Odklad povinné školní docházky stanovuje § 37 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), v platném znění.
  • Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky, které je vydáno zákonnému zástupci dítěte, musí být v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

18. Jaké jsou související předpisy 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání lze podat ke Krajskému úřadu Zlínského kraje prostřednictvím ředitele příslušné základní školy. 


20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

V případě nepřihlášení dítěte k plnění povinné školní docházky nebo zanedbávání péče o povinnou školní docházku žáka se postupuje podle zákona č. 561/2004 Sb., §182a.


21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor kultury, školství a sportu města Uherského Hradiště.


26. Kontaktní osoba

Ing. Petra Křiváčková, tel. 572 525 603, email: petra.krivackova@mesto-uh_cz   


27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

25. 05. 2020


28. Popis byl naposledy aktualizován

25. 05. 2020


29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor kultury, školství a sportu
Oddělení školství a sportu
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Petra Křiváčková

T: 572 525 603
M: 739 488 472
E: Petra.Krivackova@mesto-uh_cz