Ohlášení živnosti řemeslné fyzickou osobou s bydlištěm na území ČR

4. Základní informace k životní situaci
 • Živností je ve smyslu § 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem.
 • Pro provozování živnosti ohlašovací řemeslné, musí podnikatel kromě všeobecných podmínek provozování živnosti splňovat také zvláštní podmínky provozování živnosti, tj. odbornou způsobilost.
 • Seznam řemeslných živností je uveden v příloze č. 1 k živnostenskému zákonu. 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Subjekty, oprávněné k ohlášení živnosti, jsou v tomto případě fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (bydlištěm na území České republiky se rozumí trvalý pobyt na jejím území) a zahraniční fyzické osoby.


6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 

Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami jsou:

 • plná svéprávnost,
 • bezúhonnost.

Zvláštní podmínky provozování živnosti - odborná způsobilost pro řemeslné živnosti se na základě § 21 živnostenského zákona prokazuje dokladem o:

 • řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem v příslušném oboru vzdělání,
 • řádném ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou v příslušném oboru vzdělání, nebo s předměty odborné přípravy v příslušném oboru,
 • řádném ukončení vyššího odborného vzdělání v příslušném oboru vzdělání,
 • řádném ukončení vysokoškolského vzdělání v příslušné oblasti studijních programů a studijních oborů, nebo
 • uznání úplné profesní kvalifikace, vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace,
 • ověření nebo uznání dosažené úplné kvalifikace pro příslušný obor na základě zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

Občan České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie může prokázat odbornou způsobilost též:

 • u živností uvedených v části A přílohy č. 1 k živnostenskému zákonu doklady podle § 7 odst. 5 písm. b), c) nebo e) živnostenského zákona,
 • u živností uvedených v části B přílohy č. 1 k živnostenskému zákonu doklady podle § 7 odst. 5 písm. b), c), f) nebo h) živnostenského zákona, nebo
 • u živností uvedených v části C přílohy č. 1 k živnostenskému zákonu doklady podle § 7 odst. 5 písm. j), k), l) nebo m) živnostenského zákona.

Výše uvedené doklady prokazující odbornou způsobilost mohou být na základě § 22 živnostenského zákona nahrazeny doklady o:

 • řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem v příbuzném oboru vzdělání a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru,
 • řádném ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou v příbuzném oboru vzdělání a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru,
 • řádném ukončení vyššího odborného vzdělání v příbuzném oboru vzdělání a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru,
 • řádném ukončení vysokoškolského vzdělání v příslušné příbuzné oblasti studijních programů a studijních oborů,
 • řádném ukončení rekvalifikace pro příslušnou pracovní činnost, vydaným zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru, nebo
 • vykonání šestileté praxe v oboru.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace 
 • Ohlášení se podává v písemné formě na jednotném registračním formuláři (dále jen "JRF"). Lze jej učinit u jakéhokoliv obecního živnostenského úřadu - centrálního registračního místa (dále jen "CRM") osobně, poštou, elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem) nebo v zastoupení na základě plné moci.
 • Dále je možno ohlášení podat osobně prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT).

8. Na které instituci životní situaci řešit

Ohlášení lze podat u jakéhokoliv obecního živnostenského úřadu - centrální registrační místo (CRM). 


9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 

Na živnostenském odboru Městského úřadu Uherské Hradiště Vaše podání přijme a vyřídí oddělení registrace.
Kontaktní informace:
Městský úřad Uherské Hradiště
Živnostenský odbor
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
tel: 572 525 655

Elektronická podatelna: epodatelna@mesto-uh_cz  

Úřední hodiny:

Po, St 8.00 - 17.00
Út, Čt 8.00 - 14.00
8.00 - 12.00

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou 

Ohlášení živnosti (vyplněné předem, případně vyplněné na místě):

 • Je-li fyzická osoba občanem jiného členského státu Evropské unie, předkládá výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem členského státu nebo členského státu posledního pobytu.
 • Pokud stát takový výpis nebo doklad nevydává, předkládá čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem členského státu, jehož je občanem, nebo státu posledního pobytu (ne starší 3 měsíců).
 • Doklad může být nahrazen dokladem o odborné způsobilosti, pokud prokazuje i bezúhonnost.
 • Je-li fyzická osoba občanem jiného než výše uvedených států, předkládá výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný státem, jehož je občanem.
 • Pokud stát takový výpis nebo doklad nevydává, předkládá čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem státu, jehož je občanem, nebo posledního pobytu (ne starší než 3 měsíce).
 • Prohlášení odpovědného zástupce (je-li ustanoven), že souhlasí s ustanovením do funkce; podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučiní-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem.
 • Doklad prokazující odbornou způsobilost podnikatele, popř. jeho odpovědného zástupce.
 • Doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž fyzická osoba umístila sídlo, liší-li se od bydliště ohlašovatele.
 • Doklad o zaplacení správního poplatku (v případě, že podání učiníte u živnostenského odboru Městského úřadu Uherské Hradiště, lze správní poplatek uhradit v hotovosti či bezhotovostně platební kartou současně s podáním žádosti na oddělení registrace).

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 

Ohlášení živnosti se podává na jednotném registračním formuláři (dále jen "JRF"), prostřednictvím kterého lze na živnostenském úřadu současně i podání finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně a úřadu práce.  

Formulář lze získat na:

 • jakémkoliv obecním živnostenském úřadu,
 • kontaktním místě veřejné správy (Czech POINT),
 • příp. je volně dostupný na internetových stránkách Města Uherské Hradiště nebo na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Formulář ke stažení:

 • jednotný registrační formulář – fyzická osoba
 • návod na vyplnění jednotného registračního formuláře – fyzická osoba
 • příloha k jednotnému registračnímu formuláři – provozovny
 • příloha k jednotnému registračnímu formuláři – předmět podnikání
 • příloha k jednotnému registračnímu formuláři – odpovědný zástupce

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit 

Správní poplatek činí:

 • 1 000 Kč za přijetí žádosti při vstupu do živnostenského podnikání,
 • 500 Kč za přijetí další živnosti bez ohledu na to, zda se jedná o jednu či současně o více živností.

Poplatek se vybírá jen jednou, pokud bylo podáno současně více žádostí o koncesi nebo pokud je současně ohlášena živnost a podána žádost o koncesi. Poplatek je možno uhradit v hotovosti či bezhotovostně v místě sídla obecního živnostenského úřadu nebo poštovní poukázkou nebo bankovním převodem. Je-li žádost podána prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy, je třeba za přijetí tohoto podání uhradit (kromě výše uvedených správních poplatků) ještě poplatek 50 Kč. 


13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
 • Splnil-li ohlašovatel všechny podmínky stanovené zákonem, provede živnostenský úřad zápis do živnostenského rejstříku do 5 dnů ode dne doručení ohlášení a vydá podnikateli výpis.
 • Nemá-li ohlášení zákonem stanovené náležitosti, živnostenský úřad vyzve ohlašovatele k odstranění závad a ve výzvě stanoví přiměřenou lhůtu k jejich odstranění. Po dobu lhůty uvedené ve výzvě neběží lhůta pro provedení zápisu a vydání výpisu.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 

16. Elektronická služba, kterou lze využívat

V případě, že si zvolíte živnostenský odbor Městského úřadu Uherské Hradiště, lze elektronická podání opatřená elektronickým podpisem učinit na adrese centrální podatelny: epodatelna@mesto-uh_cz.  


17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy 
 • Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů, 
 • zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, 
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
 • zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, 
 • zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, 
 • zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, 
 • zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, 
 • zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, 
 • zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, 
 • zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
 • zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, 
 • zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
 • a další právní předpisy technického charakteru, které souvisí s druhem provozované živnosti.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
 • Proti rozhodnutí živnostenského úřadu o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo nebo že nebyly splněny podmínky pro vznik oprávnění, lze podat odvolání. Odvolání se podává ke krajskému živnostenskému úřadu prostřednictvím obecního živnostenského úřadu, který rozhodnutí vydal. Odvolání musí být podáno ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.
 • Odvolacím orgánem živnostenského odboru Městského úřadu Uherské Hradiště je Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor právní a Krajský živnostenský úřad.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Provozování činnosti, která je předmětem živnosti ohlašovací řemeslné bez příslušného oprávnění, je posuzováno jako přestupek nebo jiný správní delikt, jehož následkem je uložení pokuty.


21. Nejčastější dotazy
 • Musím, jako občan ČR, předložit při ohlášení živnosti svůj výpis z rejstříku trestů?

Ne, není to nutné, živnostenský úřad si vyžádá výpis z RT sám.


22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Internetové stránky Ministerstva průmyslu a obchodu.


24. Související životní situace a návody, jak je řešit 
 • Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území ČR
 • Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území ČR
 • Ohlášení živnosti řemeslné právnickou osobou se sídlem na území ČR
 • Ohlášení živnosti vázané fyzickou osobou s bydlištěm na území ČR
 • Ohlášení živnosti vázané právnickou osobou se sídlem na území ČR
 • Ohlášení živnosti volné fyzickou osobou s bydlištěm na území ČR
 • Ohlášení živnosti volné právnickou osobou se sídlem na území ČR
 • Oznámení o zahájení / ukončení provozování živnosti v provozovně
 • Oznámení přerušení / znovuzahájení provozování živnosti
 • Oznámení změn v ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi
 • Ustanovení nového odpovědného zástupce, ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce
 • Zrušení živnostenského oprávnění
 • Žádost o výpis z živnostenského rejstříku
 • Podání odvolání

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Městský úřad Uherské Hradiště, Živnostenský odbor 


26. Kontaktní osoba

Kamila Machová, tel. 572 525 647, email: kamila.machova@mesto-uh_cz   


27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1. 7. 2015 


28. Popis byl naposledy aktualizován

25. 5. 2018


29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Kontakty na odpovědnou osobu

Živnostenský odbor
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Mgr. Miroslava Voltemarová

T: 572 525 645
M: 721 564 335
E: Miroslava.Voltemarova@mesto-uh_cz