Ohlašování evidence odpadů původci a oprávněnými osobami

4. Základní informace k životní situaci

Původci odpadů (fyzické osoby oprávněné k podnikání a právnické osoby) a oprávněné osoby v případě, že produkují nebo nakládají s více než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok, jsou povinni zasílat každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi a o původcích odpadů obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny, u stavebních firem podle místa stavby (ust. § 39 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).


5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Původce nebo ten, kdo evidenci za původce odpadů nebo oprávněnou osobu vyplnil.  


6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 

Původce nebo ten, kdo evidenci za původce odpadů nebo oprávněnou osobu vyplnil.  


7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace 

Při splnění limitních množství odpadů uvedených pod bodem 4 je nutné v určeném termínu splnit ohlašovací povinnost, a sice podle příloh k ustanovení § 22 vyhlášky č. 383/2001 Sb. Jedná se o tyto přílohy:
příloha č. 20: Hlášení o produkci a nakládání s odpady
Hlášení obcí s roční produkcí komunálních odpadů se nově předkládá na formulářích dle přílohy č. 20.
Nakládání s autovraky se řídí vyhláškou č. 54/2010 Sb.
příloha č. 4: Hlášení o sběru autovraků, jejich částí a o produkci a nakládání s odpady
příloha č. 4: Hlášení o zpracování autovraků, jejich částí vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady
Provozovatelé zařízení ke sběru, zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů, na které se vztahuje ohlašovací povinnost podle ust. § 39 odst.2 zákona o odpadech, zasílají hlášení o roční produkci a nakládání s vlastními i převzatými elektroodpady za uplynulý rok na formuláři uvedeném v příloze č. 8 vyhlášky č. 285/2010 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (ust. §11 odst. 4 této vyhlášky).


8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Uherské Hradiště, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Protzkarova 33


9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí, Protzkarova 33, v úředních dnech (pondělí nebo středa od 8:00 do 17:00 hodin), příp. i v jiných pracovních dnech po předchozí telefonické domluvě.


10. Jaké doklady je nutné mít s sebou 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 

Formuláře s předepsanými údaji jsou uvedeny v příloze č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb., příloha č. 4 vyhlášky 54/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále v příloze č. 8 vyhlášky č. 285/2010 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi. K dispozici jsou ve výše uvedených vyhláškách.  


12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit 

Bez poplatku   


13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Nejedná se o správní řízení, původce odpadů a oprávněná osoba ohlášení evidence odpadů za příslušný rok pouze v určeném termínu (do 15. 2. následujícího roku) zašle příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích poviností (ISPOP). Tento správní orgán následně zpracovává předané evidence odpadů od jednotlivých původců a oprávněných osob pro Ministerstvo životního prostředí a pro příslušný krajský úřad, a to v termínu do 30. dubna stejného roku.  


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 

Povinnosti vyplývající ze zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro daný účel zejména vedení průběžné evidence o odpadech a nakládání s odpady.


16. Elektronická služba, kterou lze využívat
  • Prostřednictvím registrace v sytému ISPOP (integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností)
  • Pro podání hlášení využijte www.ispop.cz 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • Podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  • Podle zákona č. 25/2008 Sb., o IRZ a ISPO

18. Jaké jsou související předpisy 

Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 285/2010 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady).


19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Novým podáním zašlaným příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích poviností (ISPOP).


20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Podle ust. § 66 odst. 2 písm. a) zákona č. 185/2001 Sb., uloží příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo inspekce (Česká inspekce životního prostředí) pokutu do výše 1 000 000 Kč fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě, která nesplní ve stanoveném rozsahu ohlašovací povinnost (ust. § 39 odst. 2, § 39 odst. 4, § 39 odst. 5 zákona).


21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit 

Povinnosti původce odpadů řeší ust. § 16 zákona č. 185/2001 Sb. Je nutné, aby se původce ve smyslu stanovených povinností s nimi seznámil a dále je i plnil.  


25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Městský úřad Uherské Hradiště, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí 


26. Kontaktní osoba

Ing. Roman Šimeček, tel. 572 525 845, email: roman.simecek@mesto-uh_cz


27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

31.05.2012 


28. Popis byl naposledy aktualizován

31.05.2012 


29. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno 


30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace