Opravné prostředky

Opravné prostředky můžeme v širším slova smyslu chápat jako nástroje nápravy vadných rozhodnutí. Opravné prostředky mohou směřovat jak proti rozhodnutím (usnesením, jiným opatřením) orgánů města, tak i rozhodnutím jednotlivých odborů městského úřadu, která jsou vydávána v rámci správního řízení.

Opravné prostředky proti usnesením, rozhodnutím a jiným opatřením

Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty, rady města, zastupitelstva města.

 

Opravné prostředky proti rozhodnutím městského úřadu

Opravné prostředky se podávají prostřednictvím toho odboru městského úřadu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal.

 

Soudní přezkum ve správním řízení

Tyto prostředky muže využít ten, kdo se cítí rozhodnutím městského úřadu zkrácen na svých právech a již vyčerpal řádné opravné prostředky.