Opravné prostředky proti rozhodnutím městského úřadu

Opravné prostředky se podávají prostřednictvím toho odboru městského úřadu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal.

Řádné opravné prostředky se podávají prostřednictvím toho odboru městského úřadu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákonu, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno. Proti rozhodnutí odborů a strážníků městské policie při projednávání přestupků v tzv. zkráceném blokovém řízení nelze podat opravný prostředek.

 

Procesními předpisy jsou:

  1. zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád). – do 31. 12. 2005
  2. zákon č. 500/2004 Sb., správní řád - od 1. 1. 2006
  3. zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků

Proti opatření městského úřadu (odboru úřadu), které nemá charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná rada města, zastupitelstvo města, starosta nebo tajemník. Podávání petic upravuje zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním. Petice musí být písemná a musí být pod ní uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo ji podává. Podává-li petici petiční výbor, uvedou se jména, příjmení a bydliště všech členů výboru a jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy výboru v této věci zastupovat. Petice se přijímají na podatelně Městského úřadu Uherské Hradiště po celou pracovní dobu. Evidenci stížností vede právní odbor, ale stěžovatele přijímají i ostatní zaměstnanci. Stížnosti se přijímají každý pracovní den v pracovní době úřadu na podatelně městského úřadu. Petice a stížnosti nenahrazují řádné ani mimořádné opravné prostředky.