Opravné prostředky proti usnesením, rozhodnutím a jiným opatřením

Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty, rady města, zastupitelstva města.

Je-li usnesení, rozhodnutí nebo opatření orgánu obce v rozporu se zákonem nebo jiným právním předpisem a nejde-li o obecně závaznou vyhlášku obce nebo nařízení obce, vyzve krajský úřad obec ke zjednání nápravy. Nezjedná-li obec nápravu do 30 dnů od doručení výzvy, navrhne krajský úřad Ministerstvu vnitra pozastavení účinnosti takového usnesení, rozhodnutí nebo opatření orgánu obce v samostatné působnosti. O tomto návrhu uvědomí krajský úřad starostu obce.

 

Proti opatření rady města nebo zastupitelstva města v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření u krajského úřadu. Tento postup se nevztahuje na porušení předpisů občanského, obchodního a pracovního práva.