Organizační změna ve Slováckém divadle - tiskové prohlášení

20170606_093131.jpg Z ekonomických důvodů dojde ve Slováckém divadle k 1. 6. 2021 k organizační změně, která má za následek snížení počtu zaměstnanců. Snížení počtu zaměstnanců se týká 7 zaměstnanců divadla na pozici herec/herečka a 1 zaměstnance na pozici nápovědy (odchází do důchodu).

Důvodem organizační změny je zvýšení efektivnosti práce a snížení nákladů zaměstnavatele na platy zaměstnanců, a to v situaci způsobené mimo jiného i přímými vládními nařízeními vydanými v souvislosti s epidemií covid-19 a s nastalou epidemickou situací v ČR, kdy po dobu několika měsíců není možné poskytovat služby pro veřejnost.

Umělecký soubor Slováckého divadla patří co do počtu stálých herců k mimořádně početným. „Vyplývá to nejen z provedených interních auditů, ale také z porovnání s jinými divadly v ČR. Zároveň na tento fakt poukazovala při výběrovém řízení prakticky většina uchazečů o post ředitele. V situaci, kdy městu s financováním divadla nepomáhá významně ani stát, ani kraj, je stav, kdy divadlo zaměstnává velký počet herců a hereček se smlouvou na dobu neurčitou, bohužel neudržitelný,“ konstatoval starosta města Uherské Hradiště Stanislav Blaha.

O personálních změnách, které byly učiněny z rozhodnutí vedení divadla, bylo město jakožto zřizovatel informováno, do výběru konkrétních osob, se kterými divadlo rozvazuje trvalý pracovní poměr, však město nikterak nezasahuje. „Posouzení toho, kdo z členů uměleckého souboru lépe zapadá do plánovaného repertoáru či představ jednotlivých režisérů není v kompetenci ani starosty, ani nikoho z představitelů města. Je to naopak kompetence a hlavně odpovědnost vedení divadla, které má při těchto krocích mou plnou důvěru,“ doplnil starosta. Hercům dotčeným personálními změnami byla nabídnuta spolupráce s divadlem na základě licenční smlouvy.

Personální náklady Slováckého divadla činí značnou část jeho výdajů (letos jsou plánovány ve výši 35,4 milionu korun), město Uherské Hradiště jako zřizovatel divadla počítá ve svém letošním rozpočtu s příspěvkem pro Slovácké divadlo ve výši 26,5 milionu korun, z čehož na mzdy je vyčleněno 19,1 milionu korun. Celkový počet zaměstnanců Slováckého divadla je aktuálně 70 osob.

Udržení stálé divadelní scény, Slováckého divadla, je pro město značně finančně náročné. Celkové roční náklady Slováckého divadla se pohybují kolem 50 milionů korun, přičemž přímo z rozpočtu města jde na divadlo ročně částka převyšující 25 milionů korun a to i přes to, že cca 70 % návštěvníků divadla tvoří občané regionu mimo města Uherského Hradiště (z rozpočtu města je letos schváleno poskytnutí dotace 26,5 milionu korun, v minulých letech byla částka podobná). Dále město platí více než 1 milion korun za nájem, neboť budova, ve které divadlo sídlí, není jeho majetkem. Další finanční prostředky město investuje také do nákladných oprav budovy divadla.

Jan Pášma, tiskový mluvčí města Uherské Hradiště