Ověřování podpisů a listin (vidimace a legalizace)

Vidimace - shoda opisu/kopie s předloženou listinou; Legalizace - ověření pravosti podpisu

4. Základní informace k životní situaci

Vidimace - vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie se doslova shoduje s předloženou listinou.
Legalizace - legalizací se ověřuje, že žadatel o legalizaci listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis uznal za vlastní.


5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Fyzická osoba, která žádá o vidimaci nebo legalizaci. 


6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 

Vidimace a legalizace se provádí na žádost, žadatel se dostaví osobně.


7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Uherské Hradiště 

  • Právní odbor, oddělení právní (Masarykovo nám. 19, přízemí)
  • Odbor organizační správy a informatiky, pracoviště Informací a podatelny, (Masarykovo nám. 19, přízemí)
  • Odbor dopravních a správních agend, oddělení matrik, evidence obyvatel a osobních dokladů, (Protzkarova 33, dv. č. 229, 230)

Vidimaci a legalizaci provádí kterýkoliv krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností, obecní úřad, újezdní úřad, držitel poštovní licence nebo Hospodářská komora České republiky. 


9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 

Městský úřad Uherské Hradiště Právní odbor, oddělení právní; Odbor organizační správy a informatiky, pracoviště informací a podatelny (Masarykovo nám. 19, přízemí), Odbor dopravních  správních agend oddělení matrik, evidence obyvatel a osobních dokladů, Protzkarova 33

Úřední dny:

Po 8.00 - 17.00
Út 8.00 - 14.00
St 8.00 - 17.00
Čt 8.00 - 14.00
8.00 - 13.00

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou 

V případě legalizace je třeba, aby fyzická osoba, která o legalizaci žádá, prokázala svou totožnost.
Jde-li o občana ČR, je nutno předložit občanský průkaz nebo cestovní doklad nebo řidičský průkaz.
Jde-li o cizince, je nutno předložit průkaz o povolení k pobytu, cestovní doklad nebo průkaz totožnosti občana členského státu EU.


11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit 

Správní poplatek za vidimaci je 30 Kč za každou i započatou stránku.
Správní poplatek za legalizaci je 30 Kč za každý podpis. 


13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 

V případě vidimace žadatel listinu, která má být ověřena pořizuje na své náklady, tzn. přinese s sebou kopii listiny, která má být ověřena nebo pořízení fotokopie úřadem uhradí dle Směrnice tajemníka Městského úřadu Uherské Hradiště k provedení zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů.


16. Elektronická služba, kterou lze využívat 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy 
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor dopravních a správních agend, oddělení matrik, evidence obyvatel a osobních dokladů


26. Kontaktní osoba 

Mgr. Martina Slavíková
Referentka
Telefon: 572 525 304 Mobil: 725 700 220 Email:

Jana Kolářová
Referentka
Telefon: 572 525 139 Email:

Kateřina Lučková DiS.
Vedoucí oddělení
Telefon: 572 525 813 Email:

Jitka Martínková
Referentka
Telefon: 572 525 810 Email:

Marcela Brimová
Referentka
Telefon: 572 525 805 Email:


27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

22.11.2019


28. Popis byl naposledy aktualizován

08.03.2021


29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor dopravních a správních agend
Oddělení matrik, evidence obyvatel a osobních dokladů
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Kateřina Lučková, DiS.

T: 572 525 813
E: Katerina.Luckova@mesto-uh_cz