Oznámení protiprávního jednání

Základní informace týkající se přijímání oznámení a následných opatření dle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23.10.2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“) a připravovaného zákona o ochraně oznamovatelů v podmínkách města Uherské Hradiště.

Ke stažení:

pdf.png Směrnice EP a Rady (EU) 2019_1937, soubor typu pdf, (837,12 kB)
pdf.png Vládní návrh zákona o ochraně oznamovatelů, soubor typu pdf, (1,72 MB)

Kdo je oprávněn oznámení učinit

Oznámení dle Směrnice je oprávněna učinit pouze fyzická osoba, která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností vůči městu Uherské Hradiště dozví o protiprávním jednání, které porušuje právní předpis spadající do některé z níže uvedených oblastí.

Souvislost s prací nebo jinou obdobnou činností je dána tehdy, pokud se oznamovatel o protiprávním jednání dozvěděl:

 • při výkonu práce pro město Uherské Hradiště (na základě pracovní smlouvy či dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr),
 • při výkonu práv spojených s účastí v právnické osobě s účastí města,
 • při výkonu funkce člena voleného orgánu v právnické osobě s účastí města,
 • při výkonu odborné praxe nebo stáže u města,
 • při výkonu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy uzavřené s městem, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.

Jakých oblastí se oznámení musí týkat

Mezi oblasti, kterých se oznamované protiprávní jednání musí týkat, patří:

 • zadávání veřejných zakázek;
 • finanční služby,
 • produkty a trhy a předcházení praní peněz a financování terorismu;
 • bezpečnost a soulad výrobků s předpisy;
 • bezpečnost dopravy;
 • ochrana životního prostředí;
 • radiační ochrana a jaderná bezpečnost;
 • bezpečnost potravin a krmiv, zdraví a dobré životní podmínky zvířat;
 • veřejné zdraví;
 • ochrana spotřebitele;
 • ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů.

Kompletní seznam právních předpisů spadajících do věcné působnosti Směrnice bude k 17.12.2021 zveřejněn na webu Ministerstva spravedlnosti (www.justice.cz) a průběžně aktualizován.

Jak lze oznámení učinit

Příjem oznámení je umožněn interně prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému města Uherské Hradiště (dále jen „VOS“), a to jedním z následujících způsobů:

 • vhozením oznámení do pevné schránky umístěné u služebního vchodu do budovy Městského úřadu Uherské Hradiště (z ulice Hradební)
 • telefonicky na čísle 739 488 454 (telefonické oznámení může být po přechozím odsouhlasení nahráváno)
 • osobně příslušné osobě na Městském úřadě Uherské Hradiště, právním odboru, oddělení právním, v kanceláři č. 310
 • písemně na adresu podatelny: Městský úřad Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, 686 01 Uherské Hradiště (obálka s oznámením musí být opatřena heslem: „NEOTVÍRAT – Pouze k rukám příslušné osoby“)
 • prostřednictvím on-line schránky důvěry dostupné na adrese https://www.nntb.cz/c/aaaa00aa; tento kanál je preferovaný a oznamovateli poskytuje největší kontrolu nad řešením oznámení, nejlépe zajišťuje jeho anonymitu, pokud o ni požádá a umožňuje navazující obousměrnou komunikaci mezi oznamovatelem a řešitelem oznámení. Návod na použití on-line schránky důvěry ke stažení: pdf.png Návod na používání NNTB, soubor typu pdf, (404,01 kB).

Oznámení je možno učinit rovněž externě prostřednictvím oznamovacího systému ministerstva spravedlnosti  (dále jen „EOS“).

Oznámení je možno učinit rovněž jeho uveřejněním, a to v případě, že:

 1. v návaznosti na předchozí oznámení prostřednictvím VOS a EOS nebylo ve stanovených lhůtách přijato vhodné opatření,
 2. nečinností oznamovatele by mohlo dojít k ohrožení významného veřejného zájmu, např. z důvodu nebezpečí z prodlení,
 3. není možné bez podstoupení zvýšeného rizika (například zničení důkazů, maření řádného posouzení oznámení či postihu oznamovatele) podat oznámení prostřednictvím EOS.

Kdo se bude oznámením zabývat

Řešitelem oznámení, to je osobou příslušnou k přijetí oznámení, jeho přezkoumání a navržení odpovídajících nápravných opatření v souladu s vnitřním předpisem města Uherské Hradiště je JUDr. Nikola Mazáčová (dále i jen „řešitel“ nebo „příslušná osoba“).

Co se děje s přijatým oznámením

O přijetí oznámení bude oznamovatel vyrozuměn do 7 dnů od doručení oznámení, nejde-li o anonymní oznámení, které neumožňuje obousměrnou komunikaci.

Příslušná osoba provede předběžné posouzení toho, zda se jedná o oznámení podle Směrnice (zda spadá oznamované jednání pod oblasti vymezené Směrnicí), zda je dodržen tzv. pracovní kontext, o jaký druh protiprávního jednání se jedná (přestupek/trestný čin/jiné protiprávní jednání) a zda postačuje oznamované jednání vyřešit interně. Pokud dojde příslušná osoba k závěru, že nejde o oznámení ve smyslu Směrnice, vyrozumí o této skutečnosti oznamovatele ve lhůtě do 3 měsíců od vyrozumění o přijetí oznámení.

V některých případech bude oznámení nutné postoupit orgánům činným v trestním řízení, orgánům správního trestání nebo jiným věcně příslušným orgánům veřejné moci.

Jinak příslušná osoba informace uvedené v oznámení prošetří a doporučí, pokud je to možné, přijetí nápravných opatření. A to tak, aby z doporučení nebylo zřejmé, kdo je oznamovatelem a nedošlo k prozrazení ani jiných „důvěrných informací“ obsažených v oznámení. O výsledku prošetření a o plánovaných či přijatých opatřeních bude oznamovatel vyrozuměn do 3 měsíců od vyrozumění o přijetí oznámení.

Mlčenlivost o obsahu oznámení

Řešitel oznámení zachovává mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděl při výkonu své činnosti, zejména o informacích uvedených v oznámení. Řešitel neposkytne třetí osobě informace, které by mohly ohrozit účel činění oznámení. Tím není dotčeno oprávnění řešitele informovat příslušné osoby v rámci města Uherské Hradiště (funkcionáře či zaměstnance) o zjištěných porušeních tak, aby mohlo být přijato efektivní nápravné opatření.

Ochrana totožnosti oznamovatele

Oznámení lze učinit také anonymně. V takovém případě oznamovatel neuvede své identifikační údaje ani jiné údaje, které by mohly přispět k jeho identifikaci, a řešitel oznámení nebude takové údaje zjišťovat. Spolehlivé zajištění anonymity oznamovatele poskytuje on-line nástroj pro přijímání oznámení (viz odkaz výše), který umožňuje rovněž anonymní nahrání hlasové zprávy s využitím měniče hlasu.

Řešitel oznámení zajišťuje, že nedojde k prozrazení totožnosti oznamovatele ani jiných osob uvedených v oznámení. Totožnost těchto osob může řešitel oznámení sdělit třetí osobě pouze s jejich souhlasem nebo v případech, kdy je k takovému sdělení povinen na základě zákona; v takovém případě o takovém postupu a důvodech sdělení totožnosti informuje oznamovatele. Tím není dotčena možnost řešitele oznámení informovat město Uherské Hradiště o totožnosti osob, které se dopustily protiprávního jednání.  Organům činným v trestním řízení je možné totožnost oznamovatele sdělit, pokud o to požádají pro účely trestního řízení.

Jakou poskytuje Směrnice ochranu oznamovateli

V případě, že kdokoliv učiní vůči městu Uherské Hradiště oznámení dle Směrnice, je chráněn před odvetným opatřením ze strany města Uherské Hradiště. Odvetným opatřením se rozumí jakékoli jednání vyvolané oznámením a učiněné městem Uherské Hradiště či jinou osobou na jeho pokyn, ke kterému dochází v souvislosti s výkonem pracovní činnosti a které může oznamovatel důvodně považovat za zásah do svých práv či oprávněných zájmů, to je zejména rozvázání pracovního poměru, odvolání vedoucího zaměstnance z pracovního místa, změna pracovní doby nebo pracoviště, snížení platu nebo odměny z dohody, nerovné zacházení nebo jiné znevýhodnění.

Výjimky, kdy oznamovateli ochrana dle Směrnice nenáleží a kdy může být sám postižen pro protiprávní jednání:

 • pokud učiní oznámení vědomě nepravdivé,
 • pokud učiní oznámení jiným způsobem, než v souladu se Směrnicí (přes VOS, EOS nebo uveřejněním za podmínek shora uvedených),
 • pokud oznámí skutečnosti, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti – jde o případy, kdy by oznámení zasahovalo do podstatných bezpečnostních zájmů ČR nebo některých typů smluvních a zákonných povinností, zejm. povinnosti mlčenlivosti právnických a lékařských profesí (netýká se bankovního tajemství, smluvní povinnosti mlčenlivosti, povinnosti mlčenlivosti dle daňového řádu a jiných předpisů – tyto skutečnosti oznámit lze).

Kontakty na odpovědnou osobu

Právní odbor
Oddělení právní
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

JUDr. Nikola Mazáčová

T: 572 525 310
M: 739 488 454
E: Nikola.Mazacova@mesto-uh_cz