Parkování: méně náklaďáků na sídlištích i nová rezidentní zóna

Výměna dopravního značení.jpg V Uherském Hradišti bude vyměněno celkem 57 dopravních značek. Ty nyní zakazují vjezd automobilů nad 2 tuny na vybrané komunikace v centru města a v lokalitách s převládající bytovou zástavbou. Nově se zákazová značka bude vztahovat na nákladní vozidla, obytné vozy a autobusy, a to již s tonáží nad 1,5 tuny. Cílem tohoto kroku je omezit parkování náklaďáků, dodávek či obytných vozů na úkor parkování osobních vozidel obyvatel. Parkování chce město pomoci i zřízením nové rezidentní zóny v lokalitě v blízkosti fotbalového stadionu.

Parkování je v Uherském Hradišti, podobně jako v jiných městech, velký problém.  Protože často není kam parkovací plochy rozšiřovat a využití veřejného prostoru má i jiné nároky, než parkování, není pouhé navyšování kapacity parkovacích ploch udržitelným řešením. Město si proto musí pomoci i jinými prostředky. Jedním z kroků, jak lépe a účelněji využít stávajících parkovacích míst, je regulace vjezdu nákladních vozidel, dodávkových vozů a autobusů. Výjimkou jsou dle konkrétní lokality autobusy MHD, vozidla zásobování, případně dopravní obsluha.

 „Slyšíme to ze všech stran, že běžná parkovací místa na sídlištích zabírá spousta dodávek a menších náklaďáků. Není žádoucí, aby parkovací místa, která jsou i svými parametry určena osobním vozidlům, zabíraly rozměrnější, často firemní nákladní auta, která slouží přednostně k zajištění podnikatelské činnosti. Stejně tak díky větším rozměrům a omezené době užívání není vhodné, aby na sídlištích lidé odkládali obytné vozy, které pak dlouhodobě blokují parkovací místa,“ informoval starosta města Stanislav Blaha. Do jisté míry se uleví také občanům, kteří mají větší a těžší osobní auta.  Podle starosty se totiž současné omezení tonáže na 2 tuny, které má primárně omezovat vjezd nákladních vozidel, dnes už dotýká i některých osobních aut a pro jejich majitele to znamená komplikace.

„Právě na tyto věci reagujeme úpravou současného dopravního značení, které omezuje tonáž vozidel. Zákazová značka se teď bude vztahovat na nákladní vozidla, obytné vozy a autobusy, a to již s tonáží nad 1,5 tuny,“ vysvětlil starosta Blaha. Z důvodu zachování dopravní obslužnosti území budou v kombinaci s novým značením ponechány původní dodatkové tabulky.

Kompletní výměna 57 značek bude zahájena v druhém týdnu měsíce května a je naplánována do konce června.

Nová rezidentní zóna

Na rostoucí dopravní zátěž a s ní spojené zvyšující se nároky na parkování vozidel reaguje město také zaváděním zón pro parkování rezidentů. Novou rezidentní zónu plánuje město v obytné lokalitě Stonky. Přes to, že v této lokalitě převládá bytová zástavba, je území dopravně zatížené také z důvodu sportovních a volnočasových aktivit na sportovištích města či aquaparku.

„V místě je poměrně hustá zástavba a chybí zde dostatek prostoru pro zásadnější navyšování parkovacích kapacit, proto jsme se rozhodli, že i v této oblasti přistoupíme k regulaci statické dopravy zavedením „rezidentní zóny“. Již dříve byla podobná zóna zavedena v lokalitě Tůně,“ potvrdil starosta Stanislav Blaha.

Zóna by měla být spuštěna od 1. července tohoto roku. Znamená to, že k uvedenému datu bude provedena úprava dopravního značení, která v lokalitě Stonky (ulice U Stadionu, Stonky, Lechova, Mojmírova, Rostislavova, sídliště Pod Svahy a část ulice 28. října) vymezí zónu zákazu stání mimo vozidel s platnou parkovací kartou. Součástí úpravy dopravního značení je i úprava (legalizace) podélného stání na stávajících vozovkách v některých ulicích. S tím je spojeno například zjednosměrnění ulice Mojmírova v úseku mezi ulicemi Rostislavova a U Stadionu. Z důvodu zachování dopravní obslužnosti především sportovní haly a zdravotního střediska nebudou součástí nové „rezidentní zóny“ parkoviště na konci ulice Stonky (mezi parkem a sportovní halou) a parkoviště na ulici 28. října (mezi zdravotním střediskem a mateřskou školou). Regulace parkování bude stejně jako v lokalitě Tůně zajištěna zpoplatněným parkováním.

„Z důvodu preference parkování místních obyvatel budou cenově zvýhodněni občané s trvalým bydlištěm v zóně, pro které bude cena parkovací karty pro jedno vozidlo v podstatě symbolická,“ vyzdvihl starosta Blaha.

Další podmínky pro parkování v rezidentní zóně budou specifikovány ceníkem za stání motorových vozidel ve vymezených oblastech města a pravidly pro vydávání parkovacích karet. Tyto dokumenty jsou aktuálně ve schvalovacím procesu a měly by vstoupit v platnost od června letošního roku. Současně s platností ceníku a pravidel bude zahájen také prodej parkovacích karet pro nově regulovanou oblast v lokalitě Stonky. O konkrétních pravidlech pro výdej parkovacích karet, platném ceníku za parkování i zahájení výdeje parkovacích karet pro novou lokalitu budeme občany včas informovat na webových stránkách města.          

Úprava dopravního značení v lokalitě Stonky se však nedotkne pouze parkování vozidel, ale řeší také otázku bezpečnosti silničního provozu.  Společně s regulací statické dopravy bude zavedena také „Zóna 30“, která ve vymezené oblasti plošně upraví maximální povolenou rychlost vozidel na 30 km/hod.

audio pro média: 

2023-04-26 starosta Ing. Stanislav Blaha - značky.mp3

2023-04-26 starosta Ing. Stanislav Blaha - rezidentní zóna.mp3

-JP-