Poplatky za odpad v roce 2020

IMG_4904.JPG Vážení občané, předkládáme vám informace k místnímu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2020

Poplatek za odpad pro rok 2020 je stanoven obecně závaznou vyhláškou města Uherské Hradiště č. 7/2019.

Poplatek platí:

-       fyzická osoba přihlášená v Uherském Hradišti

-       fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou i individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu osobu (vlastník stavby je povinen se přihlásit)

Výše poplatku za odpad:         500 Kč na osobu a rok.

Číslo účtu:                               19-1543078319/0800

Variabilní symbol:                   jedinečný pro každého plátce

Splatnost poplatku:                 31. května 2020

 

Nad rámec zákonného osvobození jsou od poplatku za odpad osvobozeni:

 -      děti do dovršení 18. roku věku

-       senioři od dovršení 70. roku věku

-       osoby, které mají na území města Uherské Hradiště ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba, a které zároveň jsou přihlášené v Uherském Hradišti k trvalému pobytu

-       osoby dlouhodobě pobývající mimo území ČR; osoby, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody, cizinci. Tyto osoby jsou povinny údaje rozhodné pro osvobození nahlásit správci poplatku – ekonomickému odboru.

Úleva na poplatku se poskytuje ve výši 250,00 Kč poplatníkům, kteří jsou vysokoškolskými nebo středoškolskými studenty denního studia, a jsou ubytováni v místě studia vzdáleného od města Uherské Hradiště nejméně 50 km po předložení potvrzení o denním studiu.

Každá fyzická osoba platí poplatek za odpad pod svým jedinečným variabilním symbolem, který byl hromadně rozesílán v roce 2013. Poštovní poukázky pro úhradu poplatku za odpad nejsou od tohoto roku 2013 dodávány do jednotlivých domácností.

Noví plátci poplatku za odpad jej obdrží při ohlášení poplatkové povinnosti (např. trvalého pobytu nebo stavby bez trvalého pobytu) na ekonomickém odboru. V případě, že jste si variabilní symboly neuchovali, lze se obrátit také na ekonomický odbor osobně, pracoviště Masarykovo náměstí 19, přízemí vpravo, dveře č. 125, telefonicky 572 525 847 nebo na e-mail:  dana.schreierova@mesto-uh_cz

Poplatek je možno hradit:

  1. přímo v pokladně Městského úřadu Uherské Hradiště (Masarykovo náměstí 19, přízemí vpravo), kdy stačí vzít s sebou číslo/a variabilního symbolu plátce/ů a po zaplacení poplatku Vám bude vystaven doklad o zaplacení. Takto provedená platba není zpoplatněna a není nutno vyplňovat poštovní poukázku/y. U tohoto způsobu platby poplatku jen upozorňujeme, že v období placení poplatků za odpad lze očekávat prodlouženou dobu čekání
  2. na poště nebo v bance, kdy je nutné vyplnit poštovní poukázky či platební poukaz zvlášť za každého plátce včetně přiděleného variabilního symbolu
  3. bezhotovostní platbou převodem z účtu, kdy i v tomto případě je nutné provádět platby zvlášť za každého plátce včetně přiděleného variabilního symbolu
  4. pokud nebudou správně a jednotlivě uvedeny variabilní symboly za každého plátce/osobu zvlášť, budou chybně vyplněny nebo budou chybět, pak nebude možné platbu přiřadit a neuhrazený poplatek za odpad bude vyměřen platebním výměrem a vymáhán

Pokud některým občanům činí jednorázová úhrada potíže, doporučujeme uhradit část poplatku za odpad postupně od ledna do května, samozřejmě s uvedením variabilního symbolu a dodržením splatnosti do konce května.   

V případě nesrovnalostí, změně trvalého pobytu, úmrtí, vlastnictví stavby bez trvalého pobytu, se obraťte na ekonomický odbor, Masarykovo náměstí 19, přízemí patro vpravo, dveře č. 125, tel. 572 525 847, e-mail dana.schreierova@mesto-uh_cz.

Pokladní hodiny pokladny Městského úřadu Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19

pondělí a středa:  08.00 – 11.00         12.00 – 16.30

úterý a čtvrtek:     08.00 – 11.00         12.00 – 14.00

pátek:                   08.00 – 11.00         12.00  - 13.00

 

Kontakty na odpovědnou osobu