Poplatky za odpad v roce 2021

odpady.jpg Vážení občané, předkládáme vám informace k místnímu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadu pro rok 2021.

Poplatek za odpad pro rok 2021 zůstává ve stejné výši jako v předcházejícím roce (500,00 Kč na osobu a rok). Poplatek je stanoven obecně závaznou vyhláškou města Uherské Hradiště č. 7/2019.

Poplatek platí:
  • fyzická osoba přihlášená v Uherském Hradišti
  • fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou i individuální rekreaci, byt nebo rodinný        dům, ve kterých není hlášena žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu      osobu (vlastník stavby je povinen se přihlásit)

Výše poplatku za odpad:        500,00 Kč na osobu a rok.

Číslo účtu:                                19-1543078319/0800

Variabilní symbol:                    jedinečný pro každého plátce

Splatnost poplatku:                   31. května 2021


Nad rámec zákonného osvobození jsou od poplatku za odpad osvobozeny:

-       děti do dovršení 18. roku věku

-       senioři od dovršení 70. roku věku

-       osoby, které mají na území města Uherské Hradiště ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba, a které zároveň jsou přihlášené v Uherském Hradišti k trvalému pobytu

-       osoby dlouhodobě pobývající mimo území ČR; osoby, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody. Tyto osoby jsou povinny údaje rozhodné pro osvobození nahlásit správci poplatku – ekonomickému odboru do doby splatnosti poplatku za odpad.

Úleva na poplatku se poskytuje ve výši 250,00 Kč poplatníkům, kteří jsou vysokoškolskými nebo středoškolskými studenty denního studia, a jsou ubytováni v místě studia vzdáleného od města Uherské Hradiště nejméně 50 km po předložení potvrzení o denním studiu a to nejpozději, do doby splatnosti poplatku za odpad.

Každá fyzická osoba platí poplatek za odpad pod svým jedinečným variabilním symbolem, který byl hromadně rozesílán v roce 2013. Poštovní poukázky pro úhradu poplatku za odpad nejsou od tohoto roku 2013 dodávány do jednotlivých domácností. Noví plátci poplatku za odpad jej obdrží při ohlášení poplatkové povinnosti (např. trvalého pobytu nebo stavby bez trvalého pobytu) na ekonomickém odboru.

V případě, že jste si variabilní symboly neuchovali, lze se obrátit také na ekonomický odbor osobně, pracoviště Masarykovo náměstí 19, přízemí vpravo, dveře č. 125, telefonicky 572 525 847 nebo elektronicky na e-mail dana.schreierova@mesto-uh_cz


Poplatek je možno hradit:

  1. přímo v pokladně Městského úřadu Uherské Hradiště (Masarykovo náměstí 19, přízemí vpravo), kdy stačí vzít s sebou číslo/a variabilního symbolu plátce/ů a po zaplacení poplatku Vám bude vystaven doklad o zaplacení.
  2. přes webové stránky města www.mesto-uh.cz – Portál občana – Platební portál. Po uvedení variabilního symbolu, jména, příjmení, kontaktního e-mailu a kliknutí na: Zobrazení údaje pro platbu bude umožněno zaplacení částky on-line platební kartou. Částka se doplňuje automaticky z agendového IS města dle zadaného variabilního symbolu a nelze ji dále upravit.
  3. bezhotovostní platbou převodem z účtu, kdy i v tomto případě je nutné provádět platby zvlášť za každého plátce včetně přiděleného variabilního symbolu
  4. na poště nebo v bance, kdy je nutné vyplnit poštovní poukázky či platební poukaz zvlášť za každého plátce včetně přiděleného variabilního symbolu

V případě, že budou chybně vyplněny nebo budou chybět variabilní symboly za každého plátce/osobu zvlášť, pak nebude možné je přiřadit a neuhrazený poplatek za odpad bude vyměřen platebním výměrem a vymáhán.

Pokud některým občanům činí jednorázová úhrada potíže, doporučujeme uhradit část poplatku za odpad postupně od ledna do května, samozřejmě s uvedením variabilního symbolu a dodržením splatnosti do konce května.   

V případě nesrovnalostí, změně trvalého pobytu, úmrtí, vlastnictví stavby bez trvalého pobytu, se obraťte na ekonomický odbor, Masarykovo náměstí 19, přízemí patro vpravo, dveře č. 125, tel. 572 525 847, e-mail dana.schreierova@mesto-uh_cz.


Pokladní hodiny pokladny Městského úřadu Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19:

- pondělí a středa  08.00 – 11.00      12.00 – 16.30 (v době nouzového stavu pouze v tyto dny)

- úterý a čtvrtek     08.00 – 11.00     12.00 – 14.00

- pátek                   08.00 – 11.00     12.00  - 13.00

Kontakty na odpovědnou osobu

Ekonomický odbor
Oddělení rozpočtů a financování
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Dana Schreierová

T: 572 525 847
E: Dana.Schreierova@mesto-uh_cz