Poskytování dotací z fondu vzdělávání

4. Základní informace k životní situaci

Fond je určen k poskytování finančních prostředků formou dotací na podporu fyzických a právnických osob, které rozvíjí činnosti v oblasti vzdělávání nebo v oblasti práce s dětmi a mládeží. Prostředky budou poskytnuty především:

  • na organizaci akcí pro děti a mládež - soutěží, olympiád, prezentací, přehlídek, výstav, konferencí, besed, akademií. … (prioritně tradičních, propagujících město), na území města Uherské Hradiště – žadatel musí být hlavním realizátorem 
  • na dopravu dětí a mládeže na soutěže a olympiády na území ČR, jichž žadatel není hlavním realizátorem, ale zúčastní se jich v rámci reprezentace školy a města Uh. Hradiště 
  • na projekt, který není výše uvedený, ale jeho podpora bude doporučena Komisí pro oblast vzdělávání (tzv. školská komise) Rady města Uherské Hradiště (dále jen „Komise“) 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Odbor kultury, školství a sportu eviduje žádosti o poskytnutí dotace. 


6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 

Příjemcem dotace z Fondu mohou být fyzické osoby, fyzické osoby podnikající a právnické osoby se sídlem na území i mimo území města Uherské Hradiště, avšak vyvíjející činnosti v oblasti vzdělávání nebo v oblasti práce s dětmi a mládeží, na území města Uherské Hradiště.
Uzávěrka termínů pro podávání žádostí je vždy k 30.6. a 30.12. běžného kalendářního roku. 


7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace 

Žádost se podává v písemné podobě nejpozději do výše uvedeného data na Městském úřadě - Odboru kultury, školství a sportu, Uherské Hradiště. 


8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad – Odbor kultury, školství a sportu, oddělení školství a sportu 


9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 

Odbor kultury, školství a sportu města Uherské Hradiště, Protzkarova 33, 686 01 Uh. Hradiště, kancelář č. 15 – Ing. Petra Křiváčková, tel. 572 525 603, e-mail: petra.krivackova@mesto-uh_cz  


10. Jaké doklady je nutné mít s sebou 

Řádně vyplněnou žádost o poskytnutí dotace z Fondu mládeže a vzdělávání města Uherské Hradiště (včetně čestného prohlášení, které je součástí žádosti). K žádosti je nutno přiložit kopii platného oprávnění provozovat činnost, na níž je dotace požadována (je-li toto oprávnění nutné).  


11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 

Tiskopis žádosti o poskytnutí dotace z Fondu mládeže a vzdělávání. K dispozici je na odboru školství a sportu, podatelně MěÚ nebo v elektronické podobě na internetovém portálu města Uherské Hradiště.


12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit  

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Na přidělení dotace není právní nárok. Vyřízení je podmíněno schválením Radou města Uherské Hradiště, popř. Zastupitelstvem města Uh. Hradiště. 


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Komise pro vzdělávání


15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 

16. Elektronická služba, kterou lze využívat

Žádost o dotaci nelze vyřídit elektronicky. 


17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Pravidla pro poskytování dotací z Fondu vzdělávání.


18. Jaké jsou související předpisy 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Žádné – přidělování dotací není zákonnou povinností poskytovatele.  


21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor kultury, školství a sportu města Uherské Hradiště.  


26. Kontaktní osoba

 Ing. Petra Křiváčková, tel. 572 525 603, e-mail: petra.krivackova@mesto-uh_cz 


27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2012


28. Popis byl naposledy aktualizován

09.07.2015


29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor kultury, školství a sportu
Oddělení školství a sportu
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Petra Křiváčková

T: 572 525 603
M: 739 488 472
E: Petra.Krivackova@mesto-uh_cz