Poskytování informací

Městský úřad je ze zákona povinnen poskytovat informace.

 

 

Poskytnuté informace

„Povinný subjekt zveřejňuje tímto informace poskytnuté na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. O informacích poskytnutých v jiné než elektronické podobě, nebo mimořádně rozsáhlých elektronicky poskytnutých informacích, postačí zveřejnit doprovodnou informaci vyjadřující její obsah ( § 5 odst.3 cit.zák.).“

 

Povinně zveřejňované informace

Město Uherské Hradiště, jako povinný subjekt dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zveřejňuje informace dle § 5 odst. 1 a 2.

 

Výroční zprávy o poskytování informací

Podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění je město jako povinný subjekt povinno zveřejnit výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona.

 

Opravné prostředky

Opravné prostředky můžeme v širším slova smyslu chápat jako nástroje nápravy vadných rozhodnutí. Opravné prostředky mohou směřovat jak proti rozhodnutím (usnesením, jiným opatřením) orgánů města, tak i rozhodnutím jednotlivých odborů městského úřadu, která jsou vydávána v rámci správního řízení.