Poskytování informací

Městský úřad je ze zákona povinnen poskytovat informace.

Sazebník úhrad za poskytování informací pro r. 2019, soubor typu pdf, (177,08 kB)

 

Poskytnuté informace

„Povinný subjekt zveřejňuje tímto informace poskytnuté na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. O informacích poskytnutých v jiné než elektronické podobě, nebo mimořádně rozsáhlých elektronicky poskytnutých informacích, postačí zveřejnit doprovodnou informaci vyjadřující její obsah ( § 5 odst.3 cit.zák.).“

 

Povinně zveřejňované informace

Město Uherské Hradiště, jako povinný subjekt dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zveřejňuje informace dle § 5 odst. 1 a 2.

 

Výroční zprávy o poskytování informací

Podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění je město jako povinný subjekt povinno zveřejnit výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona.

 

Opravné prostředky

Opravné prostředky můžeme v širším slova smyslu chápat jako nástroje nápravy vadných rozhodnutí. Opravné prostředky mohou směřovat jak proti rozhodnutím (usnesením, jiným opatřením) orgánů města, tak i rozhodnutím jednotlivých odborů městského úřadu, která jsou vydávána v rámci správního řízení.