Poskytování neinvestičních dotací z Fondu kultury a cestovního ruchu

4. Základní informace k životní situaci

Fond je určen k poskytování finančních prostředků formou dotací za účelem podpory kultury a cestovního ruchu na území města Uherské Hradiště. 
Prostředky se poskytují především na podporu kulturních aktivit, estetické výchovy dětí a mládeže, naplňování kulturních a společenských potřeb občanů, a to zejména kulturních akcí místního i regionálního významu, podporu profesionálních i amatérských kulturních aktivit, zájmovou uměleckou činnost, reprezentaci a propagaci města Uherské Hradiště, podporu uměleckých řemesel a lidových tradic, výstav, vydavatelské činnosti a konkrétní akce či produkty v oblasti cestovního ruchu, edičně – propagační činnost, tvorbu turistických balíčků apod.


5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Odbor kultury, školství a sportu, oddělení kultury a cestovního ruchu eviduje žádosti o poskytnutí dotace. 


6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 

Příjemcem dotace z Fondu mohou být fyzické osoby, fyzické osoby podnikající a právnické osoby se sídlem na území i mimo území města Uherské Hradiště, avšak v souladu se strategií města v oblasti cestovního ruchu města Uherské Hradiště a kulturní politikou města Uherské Hradiště vyvíjející činnosti na území města Uherské Hradiště.   

Dotace z Fondu jsou poskytovány účelově, tj. na konkrétní činnosti či projekt.
Pro podání žádosti musí být použita předepsaná žádost a povinné přílohy.
Uzávěrka termínů pro podávání žádostí je, dle aktuálního vyhlášení dotačního programu, viz webové stránky města Uherské Hradiště. 

Žádosti lze podávat na projekty, které proběhnou nebo probíhají v daném kalendářním roce, na který je dotační program vyhlášen. Na projekty, na které budou žadatelé podávat žádosti o dotaci v rámci programu podpory rozvoje kultury a cestovního ruchu, nelze podávat žádosti o dotaci z jiných dotačních programů města Uherské Hradiště.


7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace 
Žádost se podává v písemné podobě nejpozději do výše uvedeného data na Odbor kultury, školství a sportu města Uherské Hradiště.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Uherské Hraditě, Odbor kultury, školství a sportu, oddělení kultury a cestovního ruchu.  


9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Uherské Hradiště
Odbor kultury, školství a cestovního ruchu
oddělení kultury a cestovního ruchu
Protzkarova 33, 686 01  Uherské Hradiště


10. Jaké doklady je nutné mít s sebou 

Řádně vyplněnou žádost o poskytnutí dotace z Fondu kultury a cestovního ruchu města Uherské Hradiště (včetně vyplněného čestného prohlášení, které je součástí žádosti). K žádosti je nutno přiložit kopii platného oprávnění provozovat činnost, na níž je dotace požadována (je-li toto oprávnění nutné).

Vzor žádosti a podmínky poskytování dotací.


11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 

Tiskopis žádosti o dotaci z Fondu kultury a cestovního ruchu. K dispozici je na odboru kultury, školství a sportu, podatelně MěÚ nebo v elektronické podobě na webových stránkách města


12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit 

Poplatky nejsou žádné. 


13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Na přidělení dotace není právní nárok. Vyřízení je podmíněno schválením Radou města Uherské Hradiště, popř. Zastupitelstvem města Uherské Hradiště. 


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Komise kulturní, cestovního ruchu a prezentace města.


15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 

Vyúčtování dotace předloží příjemce na KCR v požadovaném termínu, který bude uveden ve smlouvě. 

Příjemce dotace je povinen plnit podmínky vyplývající z uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace. Nedodržení těchto podmínek bude považováno za porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.


16. Elektronická služba, kterou lze využívat 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.  


18. Jaké jsou související předpisy 

Vyhlášené dotační programy byly schváleny usnesením Zastupitelstva města Uherské Hradiště č. 139/6/ZM/2019 ze dne 2.9.2019. 


19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor kultury, školství a sportu, oddělení kultury a cestovního ruchu. 


26. Kontaktní osoba

Ing. Josef Hříbek
Vedoucí oddělení
Telefon: 572 525 620 Mobil: 720 513 202 Email:


27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2020


28. Popis byl naposledy aktualizován

15.04.2020


29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace