Poskytování neinvestičních dotací z Fondu cestovního ruchu

4. Základní informace k životní situaci

Fond je určen k poskytování finančních prostředků formou dotací za účelem podpory cestovního ruchu na území města Uherské Hradiště.

Fond je určen na konkrétní akce v oblasti cestovního ruchu, činnosti směřující k rozvoji turistické nabídky ve městě Uherské Hradiště, edičně – propagační činnost, tvorbu nových produktů a turistických balíčků, a na další aktivity v oblasti cestovního ruchu.


5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Odbor kultury, školství a sportu eviduje žádosti o poskytnutí dotace. 


6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 

Příjemcem dotace z Fondu mohou být fyzické osoby, fyzické osoby podnikající a právnické osoby se sídlem na území i mimo území města Uherské Hradiště, avšak v souladu se strategií města v oblasti cestovního ruchu města Uherské Hradiště vyvíjející činnosti na území města Uherské Hradiště. 

Dotace z Fondu jsou poskytovány účelově, tj. na konkrétní činnosti či projektu.
Pro podání žádosti musí být použita předepsaná žádost a povinné přílohy.
Uzávěrka termínů pro podávání žádostí je vždy k 30.6. a 30. 12. běžného kalendářního roku. 

Žádosti nelze podávat na projekty, které již proběhly nebo právě probíhají v době do uzávěrky podání žádosti. Na projekty, na které budou žadatelé podávat žádosti o dotaci z Fondu cestovního ruchu města Uherské Hradiště, nelze podávat žádosti o dotaci z jiných fondů města Uherské Hradiště.


7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace 

Žádost se podává v písemné podobě nejpozději do výše uvedeného data na odboru kultury, školství a sportu města Uherské Hradiště. 


8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Uherské Hraditě, Odbor kultury, školství a sportu, oddělení kultury a cestovního ruchu.  


9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Uherské Hradiště
Odbor kultury a cestovního ruchu
Protzkarova 33, 686 01  Uherské Hradiště

Ing. Hana Dvorníková
Referentka
Telefon: 572 525 621 Email:


10. Jaké doklady je nutné mít s sebou 

Řádně vyplněnou žádost o poskytnutí dotace z Fondu cestovního ruchu města Uherské Hradiště (včetně vyplněného čestného prohlášení, které je součástí žádosti). K žádosti je nutno přiložit kopii platného oprávnění provozovat činnost, na níž je dotace požadována (je-li toto oprávnění nutné).

Vzor žádosti a podmínky poskytování dotací.


11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 

Tiskopis žádosti o dotaci z Fondu cestovního ruchu. K dispozici je na odboru kultury, školství a sportu, podatelně MěÚ nebo v elektronické podobě na webových stránkách města


12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit 

Poplatky nejsou žádné. 


13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Na přidělení dotace není právní nárok. Vyřízení je podmíněno schválením Radou města Uherské Hradiště, popř. Zastupitelstvem města Uherské Hradiště. 


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Komise cestovního ruchu.


15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 

Vyúčtování dotace předloží příjemce na KCR v požadovaném termínu, který bude uveden ve smlouvě.
Příjemce dotace je povinen plnit podmínky vyplývající z uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace. Nedodržení těchto podmínek bude považováno za porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.


16. Elektronická služba, kterou lze využívat 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.  


18. Jaké jsou související předpisy 

Vyhlášené dotační programy byly schváleny usnesením Zastupitelstva města Uherské Hradiště č. 47/4/ZM/2015 ze dne 13.4.2015. 


19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor kultury, školství a sportu, oddělení kultury a cestovního ruchu. 


26. Kontaktní osoba

Ing. Josef Hříbek
Vedoucí oddělení
Telefon: 572 525 620 Mobil: 720 513 202 Email:


27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2012


28. Popis byl naposledy aktualizován

09.07.2015


29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace