Postup při odevzdání a vyzvednutí nalezené věci

4. Základní informace k životní situaci
 • Dne 1. 1. 2014 nabyl účinnosti nový zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který nově upravil problematiku ztrát a nálezů.  Nalezenou věc je možno odevzdat v rámci pracovní doby úřadu na níže uvedeném kontaktním místě. Na tomto kontaktním místě je možné si taktéž nalezenou věc vyzvednout majitelem.
 • Účelem právní úpravy ztrát a nálezů je prostřednictvím obce umožnit opětovné uplatnění vlastnických práv k těmto věcem jejich vlastníky.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Fyzické a právnické osoby, státní orgány a orgány místní samosprávy. 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace


 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 

Kdo najde ztracenou věc, je povinen ji vydat vlastníkovi. Není-li vlastník znám, je nálezce povinen odevzdat ji obci, na jejímž území k nálezu došlo.

 • Opuštěnou věcí se rozumí movitá věc, k níž vlastník nevykonává vlastnické právo po dobu tří let. Pokud je nepochybné, že se jedná o věc opuštěnou, u které vlastník projevil vůli vzdát se vlastnictví, nejedná se o nález.
 • Nepřihlásí-li se o ni vlastník do 3 let od jejího odevzdání, připadá věc do vlastnictví této obce.
 • Obec přebírá věci nalezené na jejím území zejména od občanů, Městské policie, Policie ČR, ubytovacích zařízení a z úschovy zavazadel ČD, případně od dalších subjektů.
 • Přihlásí-li se vlastník věci, která byla odevzdána obci před uplynutím lhůty  let od jejího odevzdání obci, je vlastník věci povinen nahradit obci náklady, které jí v souvislosti s opatrováním věci vznikly.
 • Uvedená pravdila platí přiměřeně i na věci skryté, jejichž vlastník není znám, a na věci opuštěné. 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace 
 • Nalezenou věc odevzdat na obecním či městském úřadu v místě nálezu.
 • Převzetí se děje na základě písemného Protokolu o nalezené věci a sdělení totožnosti nálezce
 • Vrácení nalezené věci majiteli se potvrzuje na Protokolu o nalezené věci podpisem majitele.
 • Seznam nalezených věcí je zveřejňován www.mesto-uh.cz.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Obecní úřady, městské úřady, magistráty staturárních měst, úřady městských částí. 


9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 

Městský úřad Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19

 • Podatelna, informace - Masarykovo nám. 19; tel. 572 525 111; e-mail: ivana.schystalova@mesto-uh_cz
 • Úřední hodiny:     
  Po 8.00 - 17.00
   Út 8.00 - 15.30
  St 8.00 - 17.00
  Čt 8.00 - 15.00
  8.00 - 14.00              

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou 
 • Při odevzdání či vyzvednutí věci musí občan prokázat svoji totožnost (občanský průkaz, cestovní pas,...)
 • Prokázat vlastnické právo k věci, příp. sdělit popis hledané věci.
 • Sdělit, kdy byla věc ztracena. 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 • Občan nepotřebuje žádný formulář.
 • Odpovědný pracovník vyplní Protokol o nalezené věcí a nálezce, příp. majitel tento protokol podepisuje.  

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit 
 • Přihlásí-li se vlastník věci, která byla odevzdána obci, před uplynutím lhůty 3 let od jejího odevzdání obci, je vlastník věci povinen nahradit obci náklady, které jí v souvislosti s opatrováním věci vznikly. Náklady se stanovují ve výši 0,1% z ceny určené kvalifikovaným odhadem za každý započatý měsíc úschovy, přičemž částka nižší než 20 Kč se nebude po vlastníkovi požadovat.
 • Nálezce má právo na náhradu nákladů nutných výdajů a na nálezné, které tvoří deset procent ceny nálezu.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Nález přejde do vlastnictví obce po uplynutí lhůty 3 let (ode dne převzetí) v případě, že se vlastník nepřihlásí.


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 

16. Elektronická služba, kterou lze využívat

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 • Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění 

18. Jaké jsou související předpisy
 • Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění
 • Směrnice k nakládání s nalezenými věcmi

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 • Zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění – dle § 451 Kdo se na úkor jiného bezdůvodně obohatí musí obohacení vydat.
 • Zákona č. 40/2009 Sb, Trestní zákon v platném znění
 • Zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích v platném znění - přestupek proti majetku podle § 50

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor organizační správy a informatiky


26. Kontaktní osoba

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2012


28. Popis byl naposledy aktualizován

17.5.2017


29. Datum konce platnosti popisu

Bez časového omezení.


30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor organizační správy a informatiky
Oddělení spisové služby
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jindřich Stašek

T: 572 525 135
E: Jindrich.Stasek@mesto-uh_cz