Potvrzení o bezdlužnosti

4. Základní informace k životní situaci

Potvrzení o bezdlužnosti nebo o stavu osobního daňového účtu je dokladem o tom, zda daňový subjekt má nebo nemá u Městského úřadu Uherské Hradiště evidovány nedoplatky, přeplatky nebo povolené posečkání úhrady daně, popřípadě rozložení její úhrady na splátky, a v jaké výši.


5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Fyzická nebo právnická osoba, nebo těmito osobami zplnomocněná jiná osoba. 


6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 

Na základě žádosti a zaplacení správního poplatku je vydáno potvrzení o bezdlužnosti nebo o stavu osobního daňového účtu.


7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace 

Fyzická nebo právnická osoba, v jejímž zájmu nebo věci má být úkon proveden, musí podat žádost nebo jiný návrh na vydání potvrzení o bezdlužnosti osobně, písemně nebo elektronicky. Pro elektronické podání lze využít Portál občana města Uherské Hradiště, datovou schránku žadatele nebo e-mail s uznávaným elektronickým podpisem.


8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Uherské Hradiště, Právní odbor, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště    


9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 

Městský úřad Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, Právní odbor


RNDr. Věra Hriceňáková, dv.č. 124, tel.: 572 525 309, e-mail: vera.hricenakova@mesto-uh_cz

Bc. Daniela Juřenčáková, dv.č. 124, tel.: 572 525 308, e-mail: daniela.jurencakova@mesto-uh_cz

 

Úřední hodiny:

Pondělí a středa 08.00:17.00 hodin
Úterý a čtvrtek 08.00:14.00 hodin
Pátek 08.00:13.00 hodin

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou 

Platný průkaz totožnosti - občanský průkaz, cestovní doklad, povolení k pobytu.

V případě zastoupení fyzické nebo právnické osoby plnou moc (formulář Zproštění mlčenlivosti správce daně a zplnomocnění).    


11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit 

Správní poplatek ve výši 100 Kč podle zák.č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů- příloha Sazebník, část I, položka 1, bod 2 písm.a), za přijetí žádosti k vystavení potvrzení o bezdlužnosti je nutné uhradit:

  • na pokladně města Uherské Hradiště v hotovosti nebo bezhotovostně prostřednictvím platební karty
  • bezhotovostně na účet města č. účtu 19-1543078319/0800 (Česká spořitelna) s uvedením variabilního symbolu 9720000001 (do poznámky musí být uvedeno jméno žadatele).

Od tohoto poplatku jsou osvobozeny žádosti k vystavení potvrzení o bezdlužnosti  a to zejména z důvodu:

  • poskytnutí finančního daru pro narozené dítě
  • pronájmu, resp. prodloužení nájmu městského bytu, nebytových prostor, prodej bytu (soutěž nájemného)
  • poskytnutí úvěru z fondu rozvoje bydlení

(§ 8 odst. 2, písm.c) zák.č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů)


13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  • při podání žádosti osobně – ihned, pokud není nutné doložit nebo zjistit další údaj
  • při podání žádosti písemně nebo elektronicky do 30 dnů

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.


15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 

Další činnosti nejsou stanoveny.


16. Elektronická služba, kterou lze využívat

Formuláře je možné zaslat elektronicky.  


17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Neuhrazením správního poplatku nebude žádost vyřízena a  daňové řízení se zastaví.


21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Osobně  nebo telefonicky na právním odboru Městského úřadu Uherské Hradiště


24. Související životní situace a návody, jak je řešit 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Městský úřad Uherské Hradiště, Právní odbor 


26. Kontaktní osoba

RNDr. Věra Hriceňáková, dv.č. 124, tel.: 572 525 309, e-mail: vera.hricenakova@mesto-uh_cz

Bc. Daniela Juřenčáková, dv.č. 124, tel.: 572 525 308, e-mail: daniela.jurencakova@mesto-uh_cz


27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

14.02.2023


28. Popis byl naposledy aktualizován

14.02.2023


29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Kontakty na odpovědnou osobu

Právní odbor
Oddělení právní
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

RNDr. Věra Hriceňáková

T: 572 525 309
E: Vera.Hricenakova@mesto-uh_cz