Povinně zveřejňované informace

Město Uherské Hradiště, jako povinný subjekt dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zveřejňuje informace dle § 5 odst. 1 a 2.

1. Oficiální název  

Město Uherské Hradiště   


2. Důvod a způsob založení

Město Uherské Hradiště vzniklo jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a 2 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, v platném znění ke dni 24. 11. 1990 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou s plnou právní subjektivitou. 

Posláním města je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony, zejména Ústavou ČR (Hlava sedmá) a zákonem č. 128/200 Sb, o obcích).
Město má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštním zákonem. Město spravuje své záležitosti samostatně.

Při výkonu státní správy se řídí zákony a ostatními obecně závaznými předpisy a v jejich mezích, usneseními vlády a směrnicemi ústředních orgánů státní správy a návrhy opatření, případně rozhodnutími krajského úřadu, učiněnými v rámci kontroly výkonu přenesené působnosti.


3. Organizační struktura


4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Město Uherské Hradiště
Masarykovo náměstí 19
Uherské Hradiště
686 01

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Masarykovo náměstí 19, Uherské Hradiště

Protzkarova 33, Uherské Hradiště

Revoluční 1023, Uherské Hradiště

Hradební 174, Uherské Hradiště

4.3 Úřední hodiny
4.4 Telefonní čísla
4.5 Čísla faxu
  • Centrální fax (Podatelna, Masarykovo náměstí 19): 572 525 071
4.6 Adresa internetové stránky
4.7 Adresa e-podatelny
  • epodatelna@mesto-uh_cz
4.8. Další elektronické adresy

5. Případné platby lze poukázat

  • 19-1543078319/0800 

6. Identifikační číslo organizace (IČO)

  • 00291471 

7. Daňové identifikační číslo (DIČ)

  • CZ00291471

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů
8.2 Rozpočet

9. Žádosti o informace


10. Příjem žádostí a dalších podání


11. Opravné prostředky 


12. Formuláře  


13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací


14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy
  • Přehled nejdůležitějších předpisů.  

    Do právních předpisů, obecně závazných vyhlášek a nařízení města v listinné podobě je možné nahlédnout v kanceláři právního odboru v úředních hodinách.

14.2 Vydané právní předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Doposud nebylo použito.


16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv
16.2 Výhradní licence

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. 

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor organizační správy a informatiky
Oddělení spisové služby
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jindřich Stašek

T: 572 525 135
E: Jindrich.Stasek@mesto-uh_cz