Povolení odběru vody ze stávající studny

4. Základní informace k životní situaci

Máte stávající starší studnu, která je stavebně povolená a chcete povolit odběr vody z ní – tj. povolit nakládání s podzemními vodami (dle § 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)). Nejčastěji se jedná o případy studní vybudovaných před r. 1955 a sloužících individuálnímu zásobování vodou (včetně zálivky zahrad). Takové studny se považují za stavebně povolené, stejně tak i odběr vody z nich, pokud od té doby nedošlo k zásadní změně v množství a účelu odebírané vody. Právě v takovém případě je nejčastěji potřeba povolit nově odběr vody.


5. Kdo je oprávněn v této věci jednat
 • Fyzická osoba
 • Fyzická osoba oprávněná k podnikání
 • Právnická osoba, a to přímo nebo prostřednictvím druhé osoby na základě plné moci

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 

Odběr podzemních vod je považován za nakládání s podzemními vodami, ke kterému je nutné povolení od vodoprávního úřadu. K povolení je nutné vyjádření odborně způsobilé osoby (hydrogeolog). 

Podmínkou pro povolení odběru vody ze studny je mít studnu stavebně povolenou a toto povolení stavby studny dokladovat k žádosti; u studní, vybudovaných před r. 1955, postačí čestné prohlášení o jejím stáří.


7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace 

Podáním písemné žádosti na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny vyhláškou č. 432/2001 Sb., včetně dokladové části, a to prostřednictvím pošty nebo osobně doručit
na podatelnu MěÚ Uherské Hradiště.


8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Uherské Hradiště, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Protzkarova 33 


9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí, Protzkarova 33, v úředních dnech (pondělí nebo středa od 8:00 do 17:00 hodin), příp. i v jiných pracovních dnech po předchozí telefonické domluvě.


10. Jaké doklady je nutné mít s sebou 

Vyplněný předepsaný formulář žádosti a přílohy, které jsou uvedeny na konci formuláře.  


11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 
 1. Fyzická osoba:
  • Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu.
 2. Fyzická osoba oprávněná k podnikání a právnická osoba:
  • Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo o jeho změnu.

Potřebný formulář je uveden v příloze vyhl. č. 432/2001 Sb., k vyzvednutí v kancelářích vodoprávního úřadu, na webových stránkách města (odkaz), nebo webových stránkách Ministerstva zemědělství ČR, v sekci vodní hospodářství.


12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit 

Vydání povolení k nakládání s vodami není zpoplatněno. 


13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Dle §115 vodního zákona standardně 30-60 dnů, ve složitých případech až 90 dnů.  


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Případní spoluvlastníci nebo jiní uživatelé studny, příslušná obec, příp. občanská sdružení.  


15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 

16. Elektronická služba, kterou lze využívat 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

18. Jaké jsou související předpisy 

Vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření vodoprávního úřadu.


19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání proti rozhodnutí dle § 81 a § 82 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství, prostřednictvím zdejšího vodoprávního úřadu.


20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Fyzické osoby:

 • Nepovolený odběr podzemních vod – do 100.000,- Kč (§ 116 z. č. 254/2001 Sb. vodní zákon). 

Fyzické osoby oprávněné k podnikání a právnické osoby:

 • Nepovolen odběr podzemních vod – do 500.000,- Kč (§125a z. č. 254/2001 Sb. vodní zákon).

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí MěÚ Uh. Hradiště, oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí  


26. Kontaktní osoba

Ing. Radka Kaňovská, tel. 572 525 856, email: radka.kanovska@mesto-uh_cz
Ing. Marcela Pešáková, tel. 572 525 855, email: marcela.pesakova@mesto-uh_cz


27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

31.05.2012  


28. Popis byl naposledy aktualizován

10.07.2015  


29. Datum konce platnosti popisu

Dle platnosti příslušných právních předpisů.  


30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace