Povolení splátek nebo posečkání platby

4. Základní informace k životní situaci

V případě, že občan není schopen uhradit své pohledávky (pokuty, náklady řízení, místní poplatky) ve stanovené lhůtě, může požádat o povolení splátek dlužné částky nebo o posečkání platby. 


5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Dlužník, případně jím písemně zplnomocněná osoba.


6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 

Na základě písemné žádosti a zaplacení správního poplatku je vydáno rozhodnutí o povolení posečkání úhrady / rozložení úhrady na splátky.


7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace 

Podáním žádosti s odůvodněním, z níž musí být patrno, kdo ji činí, čeho se týká, co navrhuje. Žádost lze podat písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou, která je podepsána uznávaným elektronickým podpisem nebo která je odeslána pomocí datové schránky.


8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Uherské Hradiště, právní odbor. 


9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 

Městský úřad Uherské Hradiště
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
Právní odbor:

  • místní poplatky - přízemí, kancelář č. 124, telefon 572 525 309
  • pokuty – přízemí, kancelář č. 124, telefon 572 525 308

Úřední dny: po, st 8:00 - 17:00

Ostatní dny dle dohody.


10. Jaké doklady je nutné mít s sebou 

Občanský průkaz nebo jiný doklad osvědčující totožnost.


11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.


12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit 

Podání žádosti o povolení splátek nebo posečkání platby je zpoplatněno správním poplatkem dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 400 Kč. Poplatek lze uhradit v hotovosti v hlavní pokladně města Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, dveře č. 126, složenkou nebo převodem na účet č. 19-1543078319/0800, vedený u České spořitelny, a.s.  


13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dnů ode dne jejího podání.


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 

Doložení dokladů o tom, že by neprodlená úhrada nedoplatku znamenala pro občana vážnou újmu, nebo že by neprodlenou úhradou byla ohrožena jeho výživa nebo osob
na něho odkázaných, nebo že by neprodlená úhrada vedla k zániku jeho podnikání (tj. doložení kopie daňového přiznání za předešlé zdaňovací období, potvrzení o evidenci na úřadu práce, doložení výše průměrného příjmu, příp. srážek…)


16. Elektronická služba, kterou lze využívat

Žádost lze zaslat jako datovou zprávu, která je opatřena zaručeným elektronickým podpisem nebo která je odeslána prostřednictvím datové schránky. 


17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.


18. Jaké jsou související předpisy 

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.


19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Na základě žádosti je vydáno rozhodnutí o posečkání, proti kterému lze podat odvolání ve lhůtě do 30 dnů ode dne jeho doručení.


20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Rozhodnutí o posečkání je vázáno na podmínky:

  1. po dobu posečkání nesmí vzniknout jiný nedoplatek vůči podepsanému správci daně
  2. jednotlivé splátky budou placeny pravidelně v termínech splatnosti

21. Nejčastější dotazy

Bude vždy vyhověno žádosti, budou splátky vždy povoleny?
Podané žádosti není povinnost vyhovět, na povolení splátek není právní nárok. Splátky lze povolit pouze po splnění zákonných podmínek.

Bude mi vrácen správní poplatek v případě, že žádosti nebude vyhověno?
Nebude. Správní poplatek je hrazen za podání žádosti. Následné rozhodnutí o povolení nebo nepovolení nemá na správní poplatek žádný vliv. Bez úhrady správního poplatku nebude žádost projednána.


22. Další informace

V případě, že občan neřeší své pohledávky vůči Městskému úřadu Uherské Hradiště, nereaguje na vyrozumění o výši nedoplatku, a ani nevyužije možnosti řešení dluhu povolením splátek, vymáhá Městský úřad Uherské Hradiště tyto pohledávky daňovou exekucí, prostřednictvím soudu nebo soudního exekutora. V takovém případě je dlužník povinen uhradit nejen částku nedoplatku, ale též náklady spojené s jeho vymáháním.


23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit 

Postup při daňové exekuci.


25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Právní odbor Městského úřadu Uherské Hradiště.


26. Kontaktní osoba

RNDr. Věra Hriceňáková, tel. 572 525 309, email: vera.hricenakova@mesto-uh_cz
Ing. Markéta Kočendová, tel. 572 525 308, email: marketa.kocendova@mesto-uh_cz    


27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

10.05.2012


28. Popis byl naposledy aktualizován

12.07.2019


29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Kontakty na odpovědnou osobu

Právní odbor
Oddělení právní
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

RNDr. Věra Hriceňáková

T: 572 525 309
E: Vera.Hricenakova@mesto-uh_cz