Povolení stavby čistírny odpadních vod (ČOV) včetně vypouštění odpadních vod z ČOV

4. Základní informace k životní situaci

Záměr vybudování čistírny odpadních vod (ČOV) a vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních, příp. na kanalizaci.  (dle § 15, § 8 a § 55 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) a dle § 18 zákona č. 274/2001 Sb., o veřejných vodovodech a kanalizacích). Pozn.1: vypouštění odp. vod do vod podzemních se povoluje jen ve výjimečných případech.
Pozn.2: vypouštění na kanalizaci lze povolit jen na kanalizaci jednotnou nebo splaškovou, na dešťovou kanalizaci nelze odp. vody vypouštět.


5. Kdo je oprávněn v této věci jednat
 • Fyzická osoba
 • Fyzická osoba oprávněná k podnikání
 • Právnická osoba

a to přímo nebo prostřednictvím druhé osoby na základě plné moci


6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 

ČOV je vodním dílem, ke kterému je nutné stavební povolení od vodoprávního úřadu.  

k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních, příp. na kanalizaci je nutné povolení od vodoprávního úřadu. K povolení vypouštění OV do vod podzemních je nutné vyjádření odborně způsobilé osoby (hydrogeolog).


7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace 

Podáním písemné žádosti na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny vyhláškou č. 432/2001 Sb., včetně dokladové části, a to prostřednictvím pošty nebo osobně doručit
na podatelnu MěÚ Uherské Hradiště.


8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Uherské Hradiště, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Protzkarova 33 


9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí, Protzkarova 33, v úředních dnech (pondělí nebo středa od 8:00 do 17:00 hodin), příp. i v jiných pracovních dnech po předchozí telefonické domluvě.


10. Jaké doklady je nutné mít s sebou 

Vyplněný předepsaný formulář žádosti, projektovou dokumentaci dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. a doklady, které jsou uvedeny na konci formuláře.  


11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 
 1. Fyzická osoba (jsou tři různé varianty žádosti podle toho, kam se odpadní vody vypouští):
  • Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových (resp. podzemních
  • nebo na kanalizaci) pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení k ČOV 
  • Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových, resp. podzemních
  • Žádost o stavební povolení k vodním dílům  
 2. Fyzická osoba oprávněná k podnikání a právnická osoba (jsou samostatné žádosti na stavební povolení ČOV a na povolení vypouštění odp. vod):

Potřebný formulář je uveden v příloze vyhl. č. 432/2001 Sb., k vyzvednutí v kancelářích vodoprávního úřadu, na webových stránkách města, nebo webových stránkách Ministerstva zemědělství ČR, v sekci vodní hospodářství.


12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit 
 1. Fyzická osoba - 300,- Kč podle položky č. 17 odst. 1 písmeno f) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 2. Fyzická osoba oprávněná k podnikání a právnická osoba – 3000,- Kč podle položky 17 písmeno i) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů  

Možno uhradit přímo v kanceláři vodoprávního úřadu při podání žádosti, popřípadě na pokladně MěÚ nebo složenkou či převodem z účtu. 


13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Dle §115 vodního zákona standardně 30-60 dnů, ve složitých případech až 90 dnů.  


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Příslušná obec, správce toku, vlastník (provozovatel) kanalizace, vlastníci pozemků a staveb, jejichž práva mohou být záměrem dotčena (obecně jsou to majitelé pozemků sousedících s pozemkem dotčeným stavbou a dotčení správci inženýrských sítí), příp. občanská sdružení atd.


15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 

16. Elektronická služba, kterou lze využívat 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

18. Jaké jsou související předpisy 
 • Vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření vodoprávního úřadu.
 • Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových a odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění OV do vod povrchových a do kanalizací
 • Nařízení vlády č. 416/2010 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění OV do vod podzemních

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání proti rozhodnutí dle § 81 a § 82 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství, prostřednictvím zdejšího vodoprávního úřadu.  


20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Fyzické osoby:
nepovolená stavba ČOV - do 1.000.000 Kč (§ 179 z. č. 183/2006 Sb. stavební zákon)
nepovolené vypouštění odp. vod do vod podzemních nebo povrchových – do 100.000 Kč (§ 116 z. č. 254/2001 Sb. vodní zákon)
nepovolené vypouštění odpadní vody do kanalizace - do 100 000 Kč (§ 32 a § 33 zákona o vodovodech a kanalizacích)  

Fyzické osoby oprávněné k podnikání a právnické osoby:
nepovolená stavba ČOV - do 1.000.000 Kč (§ 181 z. č. 183/2006 Sb. stavební zákon)
nepovolené vypouštění odp. vod do vod podzemních nebo povrchových – do 500.000 Kč (§ 116 z. č. 254/2001 Sb. vodní zákon)
nepovolené vypouštění odpadní vody do kanalizace - do 100 000 Kč (§ 32 a § 33 zákona o vodovodech a kanalizacích)


21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor životního prostředí MěÚ Uh. Hradiště, oddělení vodního hospodářství.  


26. Kontaktní osoba

Ing. Radka Kaňovská, tel. 572 525 856, email: radka.kanovska@mesto-uh_cz
Ing. Marcela Pešáková, tel. 572 525 855, email: marcela.pesakova@mesto-uh_cz


27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

31.05.2012  


28. Popis byl naposledy aktualizován

10.07.2015  


29. Datum konce platnosti popisu

Dle platnosti příslušných právních předpisů 


30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace