Povolení stavby vodní nádrže (rybníka, mokřadu)

4. Základní informace k životní situaci

Záměr vybudování vodní nádrže (rybník, mokřad) (dle § 15, § 8 a § 55 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).


5. Kdo je oprávněn v této věci jednat
  • Fyzická osoba
  • Fyzická osoba oprávněná k podnikání
  • Právnická osoba
  • a to přímo nebo prostřednictvím druhé osoby na základě plné moci

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 

Vodní nádrž je vodním dílem, ke kterému je nutné stavební povolení od vodoprávního úřadu.  

V závislosti na způsobu napájení nádrže je nutné požádat o povolení k nakládání s vodami:

  • povolení k akumulaci u nádrží napájených podzemní, příp. srážkovou vodou,
  • povolení k jinému nakládání a akumulaci u nádrží bočních, napájených z vodního toku,
  • povolení ke vzdouvání a akumulaci u nádrží průtočných, které leží přímo na vodním toku. 

U vodních nádrží je dále nutno nechat zpracovat návrhu na zařazení vodního díla do kategorie I. – IV. z hlediska TBD (§ 61, odst. 2 a 4 vodního zákona). 


7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace 

Podáním písemné žádosti na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny vyhláškou č. 432/2001 Sb., včetně dokladové části, a to prostřednictvím pošty nebo osobně doručit na podatelnu MěÚ Uherské Hradiště.  


8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Uherské Hradiště, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Protzkarova 33


9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí, Protzkarova 33, v úředních dnech (pondělí nebo středa od 8:00 do 17:00 hodin), příp. i v jiných pracovních dnech po předchozí telefonické domluvě.


10. Jaké doklady je nutné mít s sebou 

Vyplněné předepsané formuláře žádostí, projektovou dokumentaci dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. a doklady, které jsou uvedeny na konci formulářů.  


11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 
  • Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo o jeho změnu
  • Žádost o stavební povolení k vodním dílům

Potřebný formulář je uveden v příloze vyhl. č. 432/2001 Sb., k vyzvednutí v kancelářích vodoprávního úřadu, na webových stránkách města (odkaz) nebo webových stránkách Ministerstva zemědělství ČR, v sekci vodní hospodářství.


12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit 

3000 Kč podle položky 17 písmeno i) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Možno uhradit přímo v kanceláři vodoprávního úřadu při podání žádosti, popřípadě na pokladně MěÚ nebo složenkou či převodem z účtu. 


13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Dle §115 vodního zákona standardně 30-60 dnů, ve složitých případech až 90 dnů.  


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Vlastníci pozemků a staveb, jejichž práva mohou být záměrem dotčena (obecně jsou to majitelé pozemků sousedících s pozemkem dotčeným stavbou, dotčení správci inženýrských sítí, správce dotčeného toku, správce povodí, popř. občanská sdružení - ČSOP, Unie pro řeku Moravu, Moravský rybářský svaz atd.).  


15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 

16. Elektronická služba, kterou lze využívat 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

18. Jaké jsou související předpisy 

Vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření vodoprávního úřadu.  


19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání proti rozhodnutí dle § 81 a § 82 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství, prostřednictvím zdejšího vodoprávního úřadu.  


20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Pokuty za nepovolené nakládání s vodami: Fyzické osoby - do 100.000,- Kč (§ 116 vodního zákona)
Právnické osoby - do 500 000,- Kč (§ 125a vodního zákona)
Pokuty za nepovolenou stavbu:
Občané i právnické osoby do 1 000 000,- Kč (§ 179 a 181 stavebního zákona)


21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí MěÚ Uh. Hradiště, oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí  


26. Kontaktní osoba

Ing. Radka Kaňovská, tel. 572 525 856, email: radka.kanovska@mesto-uh_cz
Ing. Marcela Pešáková, tel. 572 525 855, email: marcela.pesakova@mesto-uh_cz


27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

31.05.2012 


28. Popis byl naposledy aktualizován

13.07.2015


29. Datum konce platnosti popisu

Dle platnosti příslušných právních předpisů.  


30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace