Povolení stavby vodovodu, kanalizace, odlučovače ropných látek, lapače tuků

4. Základní informace k životní situaci

Záměr vybudování stavby kanalizačního nebo vodovodního řadu apod. 
(dle § 15 a § 55 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).  

Pozn. vodovodní a kanalizační přípojky nejsou vodní díla v kompetenci vodoprávního úřadu


5. Kdo je oprávněn v této věci jednat
  •  Fyzická osoba
  •  Fyzická osoba oprávněná k podnikání
  •  Právnická osoba

a to přímo nebo prostřednicvím druhé osoby na základě plné moci


6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 

Povolení vodoprávního úřadu ke stavbě vodovodu nebo kanalizace, příp jiného vodního díla je správním rozhodnutím, vydaným ve správním - vodoprávním řízení, zahajeném na návrh žadatele.  


7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním písemné žádosti na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny vyhláškou č. 432/2001 Sb., včetně dokladové části, a to prostřednictvím pošty nebo osobně doručit na podatelnu MěÚ Uherské Hradiště.   


8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Uherské Hradiště, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Protzkarova 33 


9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí, Protzkarova 33, v úředních dnech (pondělí nebo středa od 8:00 do 17:00 hodin), příp. i v jiných pracovních dnech po předchozí telefonické domluvě.


10. Jaké doklady je nutné mít s sebou 

Vyplněný předepsaný formulář žádosti, projektovou dokumentaci dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. a doklady, které jsou uvedeny na konci formuláře.  


11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 

Žádost o stavební povolení k vodním dílům.  

Potřebný formulář je uveden v příloze vyhl. č. 432/2001 Sb., k vyzvednutí v kancelářích vodoprávního úřadu, na webových stránkách města (odkaz) nebo webových stránkách Ministerstva zemědělství ČR, v sekci vodní hospodářství.


12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit 

3000 Kč podle položky 17 písmeno i) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Možno uhradit přímo v kanceláři vodoprávního úřadu při podání žádosti, popřípadě na pokladně MěÚ nebo složenkou či převodem z účtu. 


13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Dle §115 vodního zákona standardně 30-60 dnů, ve složitých případech až 90 dnů.  


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Vlastníci pozemků a staveb, jejichž práva mohou být záměrem dotčena, správci sítí tech. infrastruktury a pod.  


15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 

16. Elektronická služba, kterou lze využívat 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

18. Jaké jsou související předpisy 

Vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření vodoprávního úřadu.  


19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání proti rozhodnutí dle § 81 a § 82 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství, prostřednictvím zdejšího vodoprávního úřadu.


20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Fyzické i právnické osoby do 1 000 000 Kč (§ 179 a 181 stavebního zákona)  


21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí MěÚ Uh. Hradiště, oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí 


26. Kontaktní osoba

Ing. Radka Kaňovská, tel. 572 525 856, email: radka.kanovska@mesto-uh_cz
Ing. Marcela Pešáková, tel. 572 525 855, email: marcela.pesakova@mesto-uh_cz


27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

31.05.2012 


28. Popis byl naposledy aktualizován

13.07.2015 


29. Datum konce platnosti popisu

Dle platnosti příslušných právních předpisů.  


30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace