Povolení stavby vrtu/studny pro tepelné čerpadlo

4. Základní informace k životní situaci

Záměr vybudování vrtu pro tepelné čerpadlo dle § 15, § 17 a § 55 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).


5. Kdo je oprávněn v této věci jednat
 • Fyzická osoba
 • Fyzická osoba oprávněná k podnikání
 • Právnická osoba

a to přímo nebo prostřednictvím druhé osoby na základě plné moc


6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 

Odběr tepelné energie z vrtu prostřednictvím média v uzavřeném okruhu, při kterém se nečerpá a neodebírá podzemní voda, není považován za nakládání s podzemními vodami a vrt není vodním dílem, nicméně realizace takového vrtu vyžaduje udělení souhlasu vodoprávního úřadu dle § 17 vodního zákona. 

Odběr tepelné energie z vody čerpané z vrtu je považován za nakládání s podzemními vodami, ke kterému je nutné povolení k nakládání s vodami. Vrt je vodním dílem, ke kterému je nutné stavební povolení od vodoprávního úřadu.


7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace 

Podáním písemné žádosti na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny vyhláškou č. 432/2001 Sb., včetně dokladové části, a to prostřednictvím pošty nebo osobně doručit na podatelnu MěÚ Uherské Hradiště.  

Podle typu tepelného čerpadla se bude jednat buď o souhlas dle § 17 vodního zákona nebo o povolení nakládání s vodami dle § 8 a povolení stavby vodního díla dle § 15 vodního zákona.


8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Uherské Hradiště, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Protzkarova 33 


9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí, Protzkarova 33, v úředních dnech (pondělí nebo středa od 8:00 do 17:00 hodin), příp. i v jiných pracovních dnech po předchozí telefonické domluvě. 


10. Jaké doklady je nutné mít s sebou 

Vyplněný předepsaný formulář žádosti, projektovou dokumentaci dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. a doklady, které jsou uvedeny na konci formuláře.   


11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 
 • Fyzická osoba :
  • Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru
 • Fyzická osoba oprávněná k podnikání a právnická osoba:
  • Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo o jeho změnu
  • Žádost o stavební povolení k vodním dílům

Potřebný formulář je uveden v příloze vyhl. č. 432/2001 Sb., k vyzvednutí v kancelářích vodoprávního úřadu, na webových stránkách města (odkaz) nebo webových stránkách Ministerstva zemědělství ČR, v sekci vodní hospodářství.


12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
 • Fyzická osoba - 300,- Kč podle položky č. 17 odst. 1 písmeno f) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Fyzická osoba oprávněná k podnikání a právnická osoba – 3000,- Kč podle položky 17 písmeno i) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Udělení souhlasu vodoprávního úřadu dle § 17 vodního zákona není zpoplatněno.
Možno uhradit přímo v kanceláři vodoprávního úřadu při podání žádosti, popřípadě na pokladně MěÚ nebo složenkou či převodem z účtu. 


13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Dle §115 vodního zákona standardně 30-60 dnů, ve složitých případech až 90 dnů.  


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

V řízení o udělení souhlasu dle § 17 vodního zákona se jedná o obec, na jejímž území se vrty realizují a o dotčené orgány státní správy.  

V řízení o povolení stavby vrtu a nakládání s vodami, kromě výše uvedených, dále vlastníci pozemků a staveb, jejichž práva mohou být záměrem dotčena, správci sítí tech. infrastruktury a pod. 


15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 

16. Elektronická služba, kterou lze využívat 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

18. Jaké jsou související předpisy 

Vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření vodoprávního úřadu.  


19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání proti rozhodnutí dle § 81 a § 82 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství, prostřednictvím zdejšího vodoprávního úřadu.


20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Udělení pokuty v různé výši dle právní povahy dotyčného subjektu a dle druhu deliktu:

Fyzické osoby:
realizace vrtu bez předchozího souhlasu vodoprávního úřadu dle § 17 vodního zákona - do 100.000 Kč (§ 116 z. č. 254/2001 Sb. vodní zákon) nepovolená realizace či užívání stavby vrtu pro tepelné čerpadlo - do 1.000.000 Kč (§ 179 z. č. 183/2006 Sb. stavební zákon) nepovolené nakládání s podzemními vodami (odběr vody z vrtu) – do 100.000 Kč (§ 116 z. č. 254/2001 Sb. vodní zákon)  

Fyzické osoby oprávněné k podnikání a právnické osoby:
realizace vrtu bez předchozího souhlasu vodoprávního úřadu dle § 17 vodního zákona - do 500.000 Kč (§ 125a z. č. 254/2001 Sb. vodní zákon) nepovolená realizace či užívání stavby vrtu pro tepelné čerpadlo - do 1.000.000 Kč (§ 181 z. č. 183/2006 Sb. stavební zákon) nepovolené nakládání s podzemními vodami (odběr vody z vrtu) – do 500.000 Kč (§125a z. č. 254/2001 Sb. vodní zákon)


21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí MěÚ Uh. Hradiště, oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí.   


26. Kontaktní osoba

Ing. Radka Kaňovská, tel. 572 525 856, email: radka.kanovska@mesto-uh_cz
Ing. Marcela Pešáková, tel. 572 525 855, email: marcela.pesakova@mesto-uh_cz


27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

31.05.2012 


28. Popis byl naposledy aktualizován

13.07.2015 


29. Datum konce platnosti popisu

Dle platnosti příslušných právních předpisů.   


30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace